เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

2,400,000,000 ถึง 2,440,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,400,000,000 two billion four hundred million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด มิลเยิน สองพันสี่ร้อยล้าน
2,401,000,000 two billion four hundred and one million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยหนึ่งล้าน
2,402,000,000 two billion four hundred and two million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสองล้าน
2,403,000,000 two billion four hundred and three million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามล้าน
2,404,000,000 two billion four hundred and four million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสี่ล้าน
2,405,000,000 two billion four hundred and five million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สองพันสี่ร้อยห้าล้าน
2,406,000,000 two billion four hundred and six million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยหกล้าน
2,407,000,000 two billion four hundred and seven million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยเจ็ดล้าน
2,408,000,000 two billion four hundred and eight million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สองพันสี่ร้อยแปดล้าน
2,409,000,000 two billion four hundred and nine million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยเก้าล้าน
2,410,000,000 two billion four hundred and ten million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบล้าน
2,411,000,000 two billion four hundred and eleven million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้าน
2,412,000,000 two billion four hundred and twelve million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบสองล้าน
2,413,000,000 two billion four hundred and thirteen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบสามล้าน
2,414,000,000 two billion four hundred and fourteen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบสี่ล้าน
2,415,000,000 two billion four hundred and fifteen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบห้าล้าน
2,416,000,000 two billion four hundred and sixteen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบหกล้าน
2,417,000,000 two billion four hundred and seventeen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้าน
2,418,000,000 two billion four hundred and eighteen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบแปดล้าน
2,419,000,000 two billion four hundred and nineteen million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสิบเก้าล้าน
2,420,000,000 two billion four hundred and twenty million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบล้าน
2,421,000,000 two billion four hundred and twenty one million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
2,422,000,000 two billion four hundred and twenty two million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้าน
2,423,000,000 two billion four hundred and twenty three million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้าน
2,424,000,000 two billion four hundred and twenty four million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้าน
2,425,000,000 two billion four hundred and twenty five million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้าน
2,426,000,000 two billion four hundred and twenty six million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบหกล้าน
2,427,000,000 two billion four hundred and twenty seven million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
2,428,000,000 two billion four hundred and twenty eight million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้าน
2,429,000,000 two billion four hundred and twenty nine million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้าน
2,430,000,000 two billion four hundred and thirty million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบล้าน
2,431,000,000 two billion four hundred and thirty one million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
2,432,000,000 two billion four hundred and thirty two million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบสองล้าน
2,433,000,000 two billion four hundred and thirty three million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบสามล้าน
2,434,000,000 two billion four hundred and thirty four million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้าน
2,435,000,000 two billion four hundred and thirty five million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบห้าล้าน
2,436,000,000 two billion four hundred and thirty six million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบหกล้าน
2,437,000,000 two billion four hundred and thirty seven million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
2,438,000,000 two billion four hundred and thirty eight million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้าน
2,439,000,000 two billion four hundred and thirty nine million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้าน
2,440,000,000 two billion four hundred and forty million ทู บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สองพันสี่ร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,400,000,000 ไปจนถึงเลข 2,440,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 2,400,000,000 = two billion four hundred million (สองพันสี่ร้อยล้าน) , 2,401,000,000 = two billion four hundred and one million (สองพันสี่ร้อยหนึ่งล้าน) , 2,402,000,000 = two billion four hundred and two million (สองพันสี่ร้อยสองล้าน) , 2,403,000,000 = two billion four hundred and three million (สองพันสี่ร้อยสามล้าน) , 2,404,000,000 = two billion four hundred and four million (สองพันสี่ร้อยสี่ล้าน)