เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

240,000,000 ถึง 280,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
240,000,000 two hundred and forty million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สองร้อยสี่สิบล้าน
241,000,000 two hundred and forty one million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
242,000,000 two hundred and forty two million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน สองร้อยสี่สิบสองล้าน
243,000,000 two hundred and forty three million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน สองร้อยสี่สิบสามล้าน
244,000,000 two hundred and forty four million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน สองร้อยสี่สิบสี่ล้าน
245,000,000 two hundred and forty five million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยสี่สิบห้าล้าน
246,000,000 two hundred and forty six million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยสี่สิบหกล้าน
247,000,000 two hundred and forty seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
248,000,000 two hundred and forty eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน สองร้อยสี่สิบแปดล้าน
249,000,000 two hundred and forty nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยสี่สิบเก้าล้าน
250,000,000 two hundred and fifty million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน สองร้อยห้าสิบล้าน
251,000,000 two hundred and fifty one million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
252,000,000 two hundred and fifty two million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน สองร้อยห้าสิบสองล้าน
253,000,000 two hundred and fifty three million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน สองร้อยห้าสิบสามล้าน
254,000,000 two hundred and fifty four million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน สองร้อยห้าสิบสี่ล้าน
255,000,000 two hundred and fifty five million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยห้าสิบห้าล้าน
256,000,000 two hundred and fifty six million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยห้าสิบหกล้าน
257,000,000 two hundred and fifty seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
258,000,000 two hundred and fifty eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน สองร้อยห้าสิบแปดล้าน
259,000,000 two hundred and fifty nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยห้าสิบเก้าล้าน
260,000,000 two hundred and sixty million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน สองร้อยหกสิบล้าน
261,000,000 two hundred and sixty one million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน สองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
262,000,000 two hundred and sixty two million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน สองร้อยหกสิบสองล้าน
263,000,000 two hundred and sixty three million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน สองร้อยหกสิบสามล้าน
264,000,000 two hundred and sixty four million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน สองร้อยหกสิบสี่ล้าน
265,000,000 two hundred and sixty five million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยหกสิบห้าล้าน
266,000,000 two hundred and sixty six million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยหกสิบหกล้าน
267,000,000 two hundred and sixty seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
268,000,000 two hundred and sixty eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน สองร้อยหกสิบแปดล้าน
269,000,000 two hundred and sixty nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยหกสิบเก้าล้าน
270,000,000 two hundred and seventy million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบล้าน
271,000,000 two hundred and seventy one million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
272,000,000 two hundred and seventy two million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
273,000,000 two hundred and seventy three million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
274,000,000 two hundred and seventy four million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
275,000,000 two hundred and seventy five million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
276,000,000 two hundred and seventy six million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
277,000,000 two hundred and seventy seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
278,000,000 two hundred and seventy eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
279,000,000 two hundred and seventy nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
280,000,000 two hundred and eighty million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน สองร้อยแปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 240,000,000 ไปจนถึงเลข 280,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 240,000,000 = two hundred and forty million (สองร้อยสี่สิบล้าน) , 241,000,000 = two hundred and forty one million (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน) , 242,000,000 = two hundred and forty two million (สองร้อยสี่สิบสองล้าน) , 243,000,000 = two hundred and forty three million (สองร้อยสี่สิบสามล้าน) , 244,000,000 = two hundred and forty four million (สองร้อยสี่สิบสี่ล้าน)