เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

2,240,000,000 ถึง 2,280,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,240,000,000 two billion two hundred and forty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบล้าน
2,241,000,000 two billion two hundred and forty one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
2,242,000,000 two billion two hundred and forty two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบสองล้าน
2,243,000,000 two billion two hundred and forty three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบสามล้าน
2,244,000,000 two billion two hundred and forty four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้าน
2,245,000,000 two billion two hundred and forty five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
2,246,000,000 two billion two hundred and forty six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบหกล้าน
2,247,000,000 two billion two hundred and forty seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
2,248,000,000 two billion two hundred and forty eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบแปดล้าน
2,249,000,000 two billion two hundred and forty nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้าน
2,250,000,000 two billion two hundred and fifty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบล้าน
2,251,000,000 two billion two hundred and fifty one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
2,252,000,000 two billion two hundred and fifty two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบสองล้าน
2,253,000,000 two billion two hundred and fifty three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบสามล้าน
2,254,000,000 two billion two hundred and fifty four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบสี่ล้าน
2,255,000,000 two billion two hundred and fifty five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบห้าล้าน
2,256,000,000 two billion two hundred and fifty six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบหกล้าน
2,257,000,000 two billion two hundred and fifty seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
2,258,000,000 two billion two hundred and fifty eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบแปดล้าน
2,259,000,000 two billion two hundred and fifty nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าสิบเก้าล้าน
2,260,000,000 two billion two hundred and sixty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบล้าน
2,261,000,000 two billion two hundred and sixty one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
2,262,000,000 two billion two hundred and sixty two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบสองล้าน
2,263,000,000 two billion two hundred and sixty three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบสามล้าน
2,264,000,000 two billion two hundred and sixty four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบสี่ล้าน
2,265,000,000 two billion two hundred and sixty five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้าน
2,266,000,000 two billion two hundred and sixty six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบหกล้าน
2,267,000,000 two billion two hundred and sixty seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
2,268,000,000 two billion two hundred and sixty eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบแปดล้าน
2,269,000,000 two billion two hundred and sixty nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยหกสิบเก้าล้าน
2,270,000,000 two billion two hundred and seventy million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้าน
2,271,000,000 two billion two hundred and seventy one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
2,272,000,000 two billion two hundred and seventy two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
2,273,000,000 two billion two hundred and seventy three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
2,274,000,000 two billion two hundred and seventy four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
2,275,000,000 two billion two hundred and seventy five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
2,276,000,000 two billion two hundred and seventy six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
2,277,000,000 two billion two hundred and seventy seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
2,278,000,000 two billion two hundred and seventy eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
2,279,000,000 two billion two hundred and seventy nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
2,280,000,000 two billion two hundred and eighty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน สองพันสองร้อยแปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,240,000,000 ไปจนถึงเลข 2,280,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 2,240,000,000 = two billion two hundred and forty million (สองพันสองร้อยสี่สิบล้าน) , 2,241,000,000 = two billion two hundred and forty one million (สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน) , 2,242,000,000 = two billion two hundred and forty two million (สองพันสองร้อยสี่สิบสองล้าน) , 2,243,000,000 = two billion two hundred and forty three million (สองพันสองร้อยสี่สิบสามล้าน) , 2,244,000,000 = two billion two hundred and forty four million (สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้าน)