เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

2,200,000,000 ถึง 2,240,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,200,000,000 two billion two hundred million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด มิลเยิน สองพันสองร้อยล้าน
2,201,000,000 two billion two hundred and one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยหนึ่งล้าน
2,202,000,000 two billion two hundred and two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยสองล้าน
2,203,000,000 two billion two hundred and three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยสามล้าน
2,204,000,000 two billion two hundred and four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่ล้าน
2,205,000,000 two billion two hundred and five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยห้าล้าน
2,206,000,000 two billion two hundred and six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยหกล้าน
2,207,000,000 two billion two hundred and seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยเจ็ดล้าน
2,208,000,000 two billion two hundred and eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยแปดล้าน
2,209,000,000 two billion two hundred and nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยเก้าล้าน
2,210,000,000 two billion two hundred and ten million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบล้าน
2,211,000,000 two billion two hundred and eleven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบเอ็ดล้าน
2,212,000,000 two billion two hundred and twelve million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบสองล้าน
2,213,000,000 two billion two hundred and thirteen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบสามล้าน
2,214,000,000 two billion two hundred and fourteen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบสี่ล้าน
2,215,000,000 two billion two hundred and fifteen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบห้าล้าน
2,216,000,000 two billion two hundred and sixteen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบหกล้าน
2,217,000,000 two billion two hundred and seventeen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบเจ็ดล้าน
2,218,000,000 two billion two hundred and eighteen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบแปดล้าน
2,219,000,000 two billion two hundred and nineteen million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สองพันสองร้อยสิบเก้าล้าน
2,220,000,000 two billion two hundred and twenty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบล้าน
2,221,000,000 two billion two hundred and twenty one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
2,222,000,000 two billion two hundred and twenty two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบสองล้าน
2,223,000,000 two billion two hundred and twenty three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบสามล้าน
2,224,000,000 two billion two hundred and twenty four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้าน
2,225,000,000 two billion two hundred and twenty five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้าน
2,226,000,000 two billion two hundred and twenty six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้าน
2,227,000,000 two billion two hundred and twenty seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
2,228,000,000 two billion two hundred and twenty eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้าน
2,229,000,000 two billion two hundred and twenty nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้าน
2,230,000,000 two billion two hundred and thirty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบล้าน
2,231,000,000 two billion two hundred and thirty one million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
2,232,000,000 two billion two hundred and thirty two million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบสองล้าน
2,233,000,000 two billion two hundred and thirty three million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบสามล้าน
2,234,000,000 two billion two hundred and thirty four million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบสี่ล้าน
2,235,000,000 two billion two hundred and thirty five million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบห้าล้าน
2,236,000,000 two billion two hundred and thirty six million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบหกล้าน
2,237,000,000 two billion two hundred and thirty seven million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
2,238,000,000 two billion two hundred and thirty eight million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบแปดล้าน
2,239,000,000 two billion two hundred and thirty nine million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สองพันสองร้อยสามสิบเก้าล้าน
2,240,000,000 two billion two hundred and forty million ทู บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สองพันสองร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,200,000,000 ไปจนถึงเลข 2,240,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 2,200,000,000 = two billion two hundred million (สองพันสองร้อยล้าน) , 2,201,000,000 = two billion two hundred and one million (สองพันสองร้อยหนึ่งล้าน) , 2,202,000,000 = two billion two hundred and two million (สองพันสองร้อยสองล้าน) , 2,203,000,000 = two billion two hundred and three million (สองพันสองร้อยสามล้าน) , 2,204,000,000 = two billion two hundred and four million (สองพันสองร้อยสี่ล้าน)