เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

2,080,000,000 ถึง 2,120,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,080,000,000 two billion eighty million ทู บิลเยิน เอที มิลเยิน สองพันแปดสิบล้าน
2,081,000,000 two billion eighty one million ทู บิลเยิน เอที วัน มิลเยิน สองพันแปดสิบเอ็ดล้าน
2,082,000,000 two billion eighty two million ทู บิลเยิน เอที ทู มิลเยิน สองพันแปดสิบสองล้าน
2,083,000,000 two billion eighty three million ทู บิลเยิน เอที ธรี มิลเยิน สองพันแปดสิบสามล้าน
2,084,000,000 two billion eighty four million ทู บิลเยิน เอที โฟ มิลเยิน สองพันแปดสิบสี่ล้าน
2,085,000,000 two billion eighty five million ทู บิลเยิน เอที ไฟฟว มิลเยิน สองพันแปดสิบห้าล้าน
2,086,000,000 two billion eighty six million ทู บิลเยิน เอที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันแปดสิบหกล้าน
2,087,000,000 two billion eighty seven million ทู บิลเยิน เอที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันแปดสิบเจ็ดล้าน
2,088,000,000 two billion eighty eight million ทู บิลเยิน เอที เอท มิลเยิน สองพันแปดสิบแปดล้าน
2,089,000,000 two billion eighty nine million ทู บิลเยิน เอที ไนน์ มิลเยิน สองพันแปดสิบเก้าล้าน
2,090,000,000 two billion ninety million ทู บิลเยิน ไนน์ที มิลเยิน สองพันเก้าสิบล้าน
2,091,000,000 two billion ninety one million ทู บิลเยิน ไนน์ที วัน มิลเยิน สองพันเก้าสิบเอ็ดล้าน
2,092,000,000 two billion ninety two million ทู บิลเยิน ไนน์ที ทู มิลเยิน สองพันเก้าสิบสองล้าน
2,093,000,000 two billion ninety three million ทู บิลเยิน ไนน์ที ธรี มิลเยิน สองพันเก้าสิบสามล้าน
2,094,000,000 two billion ninety four million ทู บิลเยิน ไนน์ที โฟ มิลเยิน สองพันเก้าสิบสี่ล้าน
2,095,000,000 two billion ninety five million ทู บิลเยิน ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน สองพันเก้าสิบห้าล้าน
2,096,000,000 two billion ninety six million ทู บิลเยิน ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันเก้าสิบหกล้าน
2,097,000,000 two billion ninety seven million ทู บิลเยิน ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันเก้าสิบเจ็ดล้าน
2,098,000,000 two billion ninety eight million ทู บิลเยิน ไนน์ที เอท มิลเยิน สองพันเก้าสิบแปดล้าน
2,099,000,000 two billion ninety nine million ทู บิลเยิน ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน สองพันเก้าสิบเก้าล้าน
2,100,000,000 two billion one hundred million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยล้าน
2,101,000,000 two billion one hundred and one million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยหนึ่งล้าน
2,102,000,000 two billion one hundred and two million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสองล้าน
2,103,000,000 two billion one hundred and three million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสามล้าน
2,104,000,000 two billion one hundred and four million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสี่ล้าน
2,105,000,000 two billion one hundred and five million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยห้าล้าน
2,106,000,000 two billion one hundred and six million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยหกล้าน
2,107,000,000 two billion one hundred and seven million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้าน
2,108,000,000 two billion one hundred and eight million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยแปดล้าน
2,109,000,000 two billion one hundred and nine million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยเก้าล้าน
2,110,000,000 two billion one hundred and ten million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบล้าน
2,111,000,000 two billion one hundred and eleven million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน
2,112,000,000 two billion one hundred and twelve million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบสองล้าน
2,113,000,000 two billion one hundred and thirteen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบสามล้าน
2,114,000,000 two billion one hundred and fourteen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้าน
2,115,000,000 two billion one hundred and fifteen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้าน
2,116,000,000 two billion one hundred and sixteen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบหกล้าน
2,117,000,000 two billion one hundred and seventeen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน
2,118,000,000 two billion one hundred and eighteen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
2,119,000,000 two billion one hundred and nineteen million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้าน
2,120,000,000 two billion one hundred and twenty million ทู บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,080,000,000 ไปจนถึงเลข 2,120,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 2,080,000,000 = two billion eighty million (สองพันแปดสิบล้าน) , 2,081,000,000 = two billion eighty one million (สองพันแปดสิบเอ็ดล้าน) , 2,082,000,000 = two billion eighty two million (สองพันแปดสิบสองล้าน) , 2,083,000,000 = two billion eighty three million (สองพันแปดสิบสามล้าน) , 2,084,000,000 = two billion eighty four million (สองพันแปดสิบสี่ล้าน)