เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

2,000,000,000 ถึง 2,040,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
2,000,000,000 two billion ทู บิลเยิน สองพันล้าน
2,001,000,000 two billion one million ทู บิลเยิน วัน มิลเยิน สองพันหนึ่งล้าน
2,002,000,000 two billion two million ทู บิลเยิน ทู มิลเยิน สองพันสองล้าน
2,003,000,000 two billion three million ทู บิลเยิน ธรี มิลเยิน สองพันสามล้าน
2,004,000,000 two billion four million ทู บิลเยิน โฟ มิลเยิน สองพันสี่ล้าน
2,005,000,000 two billion five million ทู บิลเยิน ไฟฟว มิลเยิน สองพันห้าล้าน
2,006,000,000 two billion six million ทู บิลเยิน ซิคซ์ มิลเยิน สองพันหกล้าน
2,007,000,000 two billion seven million ทู บิลเยิน เซฟเวิน มิลเยิน สองพันเจ็ดล้าน
2,008,000,000 two billion eight million ทู บิลเยิน เอท มิลเยิน สองพันแปดล้าน
2,009,000,000 two billion nine million ทู บิลเยิน ไนน์ มิลเยิน สองพันเก้าล้าน
2,010,000,000 two billion ten million ทู บิลเยิน เทน มิลเยิน สองพันสิบล้าน
2,011,000,000 two billion eleven million ทู บิลเยิน อีเลฟเวิน มิลเยิน สองพันสิบเอ็ดล้าน
2,012,000,000 two billion twelve million ทู บิลเยิน ทเวลฟว มิลเยิน สองพันสิบสองล้าน
2,013,000,000 two billion thirteen million ทู บิลเยิน เธอทีน มิลเยิน สองพันสิบสามล้าน
2,014,000,000 two billion fourteen million ทู บิลเยิน โฟทีน มิลเยิน สองพันสิบสี่ล้าน
2,015,000,000 two billion fifteen million ทู บิลเยิน ฟิฟทีน มิลเยิน สองพันสิบห้าล้าน
2,016,000,000 two billion sixteen million ทู บิลเยิน ซิคซ์ทีน มิลเยิน สองพันสิบหกล้าน
2,017,000,000 two billion seventeen million ทู บิลเยิน เซฟเวินทีน มิลเยิน สองพันสิบเจ็ดล้าน
2,018,000,000 two billion eighteen million ทู บิลเยิน เอททีน มิลเยิน สองพันสิบแปดล้าน
2,019,000,000 two billion nineteen million ทู บิลเยิน ไนนทีน มิลเยิน สองพันสิบเก้าล้าน
2,020,000,000 two billion twenty million ทู บิลเยิน ทเวนที มิลเยิน สองพันยี่สิบล้าน
2,021,000,000 two billion twenty one million ทู บิลเยิน ทเวนที วัน มิลเยิน สองพันยี่สิบเอ็ดล้าน
2,022,000,000 two billion twenty two million ทู บิลเยิน ทเวนที ทู มิลเยิน สองพันยี่สิบสองล้าน
2,023,000,000 two billion twenty three million ทู บิลเยิน ทเวนที ธรี มิลเยิน สองพันยี่สิบสามล้าน
2,024,000,000 two billion twenty four million ทู บิลเยิน ทเวนที โฟ มิลเยิน สองพันยี่สิบสี่ล้าน
2,025,000,000 two billion twenty five million ทู บิลเยิน ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สองพันยี่สิบห้าล้าน
2,026,000,000 two billion twenty six million ทู บิลเยิน ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันยี่สิบหกล้าน
2,027,000,000 two billion twenty seven million ทู บิลเยิน ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันยี่สิบเจ็ดล้าน
2,028,000,000 two billion twenty eight million ทู บิลเยิน ทเวนที เอท มิลเยิน สองพันยี่สิบแปดล้าน
2,029,000,000 two billion twenty nine million ทู บิลเยิน ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สองพันยี่สิบเก้าล้าน
2,030,000,000 two billion thirty million ทู บิลเยิน เธอที มิลเยิน สองพันสามสิบล้าน
2,031,000,000 two billion thirty one million ทู บิลเยิน เธอที วัน มิลเยิน สองพันสามสิบเอ็ดล้าน
2,032,000,000 two billion thirty two million ทู บิลเยิน เธอที ทู มิลเยิน สองพันสามสิบสองล้าน
2,033,000,000 two billion thirty three million ทู บิลเยิน เธอที ธรี มิลเยิน สองพันสามสิบสามล้าน
2,034,000,000 two billion thirty four million ทู บิลเยิน เธอที โฟ มิลเยิน สองพันสามสิบสี่ล้าน
2,035,000,000 two billion thirty five million ทู บิลเยิน เธอที ไฟฟว มิลเยิน สองพันสามสิบห้าล้าน
2,036,000,000 two billion thirty six million ทู บิลเยิน เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สองพันสามสิบหกล้าน
2,037,000,000 two billion thirty seven million ทู บิลเยิน เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สองพันสามสิบเจ็ดล้าน
2,038,000,000 two billion thirty eight million ทู บิลเยิน เธอที เอท มิลเยิน สองพันสามสิบแปดล้าน
2,039,000,000 two billion thirty nine million ทู บิลเยิน เธอที ไนน์ มิลเยิน สองพันสามสิบเก้าล้าน
2,040,000,000 two billion forty million ทู บิลเยิน โฟที มิลเยิน สองพันสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 2,000,000,000 ไปจนถึงเลข 2,040,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 2,000,000,000 = two billion (สองพันล้าน) , 2,001,000,000 = two billion one million (สองพันหนึ่งล้าน) , 2,002,000,000 = two billion two million (สองพันสองล้าน) , 2,003,000,000 = two billion three million (สองพันสามล้าน) , 2,004,000,000 = two billion four million (สองพันสี่ล้าน)