เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

200,000,000 ถึง 240,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
200,000,000 two hundred million ทู ฮันเดรด มิลเยิน สองร้อยล้าน
201,000,000 two hundred and one million ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน สองร้อยหนึ่งล้าน
202,000,000 two hundred and two million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน สองร้อยสองล้าน
203,000,000 two hundred and three million ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน สองร้อยสามล้าน
204,000,000 two hundred and four million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน สองร้อยสี่ล้าน
205,000,000 two hundred and five million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยห้าล้าน
206,000,000 two hundred and six million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยหกล้าน
207,000,000 two hundred and seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยเจ็ดล้าน
208,000,000 two hundred and eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน สองร้อยแปดล้าน
209,000,000 two hundred and nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน สองร้อยเก้าล้าน
210,000,000 two hundred and ten million ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน สองร้อยสิบล้าน
211,000,000 two hundred and eleven million ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน สองร้อยสิบเอ็ดล้าน
212,000,000 two hundred and twelve million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน สองร้อยสิบสองล้าน
213,000,000 two hundred and thirteen million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน สองร้อยสิบสามล้าน
214,000,000 two hundred and fourteen million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน สองร้อยสิบสี่ล้าน
215,000,000 two hundred and fifteen million ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน สองร้อยสิบห้าล้าน
216,000,000 two hundred and sixteen million ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน สองร้อยสิบหกล้าน
217,000,000 two hundred and seventeen million ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน สองร้อยสิบเจ็ดล้าน
218,000,000 two hundred and eighteen million ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน สองร้อยสิบแปดล้าน
219,000,000 two hundred and nineteen million ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน สองร้อยสิบเก้าล้าน
220,000,000 two hundred and twenty million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน สองร้อยยี่สิบล้าน
221,000,000 two hundred and twenty one million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
222,000,000 two hundred and twenty two million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน สองร้อยยี่สิบสองล้าน
223,000,000 two hundred and twenty three million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน สองร้อยยี่สิบสามล้าน
224,000,000 two hundred and twenty four million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน สองร้อยยี่สิบสี่ล้าน
225,000,000 two hundred and twenty five million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยยี่สิบห้าล้าน
226,000,000 two hundred and twenty six million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยยี่สิบหกล้าน
227,000,000 two hundred and twenty seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
228,000,000 two hundred and twenty eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน สองร้อยยี่สิบแปดล้าน
229,000,000 two hundred and twenty nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยยี่สิบเก้าล้าน
230,000,000 two hundred and thirty million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน สองร้อยสามสิบล้าน
231,000,000 two hundred and thirty one million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน สองร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
232,000,000 two hundred and thirty two million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน สองร้อยสามสิบสองล้าน
233,000,000 two hundred and thirty three million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน สองร้อยสามสิบสามล้าน
234,000,000 two hundred and thirty four million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน สองร้อยสามสิบสี่ล้าน
235,000,000 two hundred and thirty five million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน สองร้อยสามสิบห้าล้าน
236,000,000 two hundred and thirty six million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สองร้อยสามสิบหกล้าน
237,000,000 two hundred and thirty seven million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สองร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
238,000,000 two hundred and thirty eight million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน สองร้อยสามสิบแปดล้าน
239,000,000 two hundred and thirty nine million ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน สองร้อยสามสิบเก้าล้าน
240,000,000 two hundred and forty million ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน สองร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 200,000,000 ไปจนถึงเลข 240,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 200,000,000 = two hundred million (สองร้อยล้าน) , 201,000,000 = two hundred and one million (สองร้อยหนึ่งล้าน) , 202,000,000 = two hundred and two million (สองร้อยสองล้าน) , 203,000,000 = two hundred and three million (สองร้อยสามล้าน) , 204,000,000 = two hundred and four million (สองร้อยสี่ล้าน)