เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,960,000,000 ถึง 2,000,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,960,000,000 one billion nine hundred and sixty million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้าน
1,961,000,000 one billion nine hundred and sixty one million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
1,962,000,000 one billion nine hundred and sixty two million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองล้าน
1,963,000,000 one billion nine hundred and sixty three million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามล้าน
1,964,000,000 one billion nine hundred and sixty four million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้าน
1,965,000,000 one billion nine hundred and sixty five million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้าน
1,966,000,000 one billion nine hundred and sixty six million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกล้าน
1,967,000,000 one billion nine hundred and sixty seven million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
1,968,000,000 one billion nine hundred and sixty eight million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้าน
1,969,000,000 one billion nine hundred and sixty nine million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าล้าน
1,970,000,000 one billion nine hundred and seventy million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้าน
1,971,000,000 one billion nine hundred and seventy one million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
1,972,000,000 one billion nine hundred and seventy two million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
1,973,000,000 one billion nine hundred and seventy three million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
1,974,000,000 one billion nine hundred and seventy four million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
1,975,000,000 one billion nine hundred and seventy five million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
1,976,000,000 one billion nine hundred and seventy six million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
1,977,000,000 one billion nine hundred and seventy seven million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
1,978,000,000 one billion nine hundred and seventy eight million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
1,979,000,000 one billion nine hundred and seventy nine million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
1,980,000,000 one billion nine hundred and eighty million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้าน
1,981,000,000 one billion nine hundred and eighty one million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
1,982,000,000 one billion nine hundred and eighty two million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองล้าน
1,983,000,000 one billion nine hundred and eighty three million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้าน
1,984,000,000 one billion nine hundred and eighty four million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ล้าน
1,985,000,000 one billion nine hundred and eighty five million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้าน
1,986,000,000 one billion nine hundred and eighty six million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้าน
1,987,000,000 one billion nine hundred and eighty seven million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
1,988,000,000 one billion nine hundred and eighty eight million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้าน
1,989,000,000 one billion nine hundred and eighty nine million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้าน
1,990,000,000 one billion nine hundred and ninety million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้าน
1,991,000,000 one billion nine hundred and ninety one million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
1,992,000,000 one billion nine hundred and ninety two million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองล้าน
1,993,000,000 one billion nine hundred and ninety three million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามล้าน
1,994,000,000 one billion nine hundred and ninety four million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
1,995,000,000 one billion nine hundred and ninety five million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้าน
1,996,000,000 one billion nine hundred and ninety six million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้าน
1,997,000,000 one billion nine hundred and ninety seven million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
1,998,000,000 one billion nine hundred and ninety eight million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้าน
1,999,000,000 one billion nine hundred and ninety nine million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
2,000,000,000 two billion ทู บิลเยิน สองพันล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,960,000,000 ไปจนถึงเลข 2,000,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,960,000,000 = one billion nine hundred and sixty million (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้าน) , 1,961,000,000 = one billion nine hundred and sixty one million (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน) , 1,962,000,000 = one billion nine hundred and sixty two million (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองล้าน) , 1,963,000,000 = one billion nine hundred and sixty three million (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามล้าน) , 1,964,000,000 = one billion nine hundred and sixty four million (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้าน)