เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,880,000,000 ถึง 1,920,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,880,000,000 one billion eight hundred and eighty million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้าน
1,881,000,000 one billion eight hundred and eighty one million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
1,882,000,000 one billion eight hundred and eighty two million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองล้าน
1,883,000,000 one billion eight hundred and eighty three million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามล้าน
1,884,000,000 one billion eight hundred and eighty four million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่ล้าน
1,885,000,000 one billion eight hundred and eighty five million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าล้าน
1,886,000,000 one billion eight hundred and eighty six million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกล้าน
1,887,000,000 one billion eight hundred and eighty seven million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
1,888,000,000 one billion eight hundred and eighty eight million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้าน
1,889,000,000 one billion eight hundred and eighty nine million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าล้าน
1,890,000,000 one billion eight hundred and ninety million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้าน
1,891,000,000 one billion eight hundred and ninety one million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
1,892,000,000 one billion eight hundred and ninety two million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้าน
1,893,000,000 one billion eight hundred and ninety three million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามล้าน
1,894,000,000 one billion eight hundred and ninety four million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
1,895,000,000 one billion eight hundred and ninety five million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าล้าน
1,896,000,000 one billion eight hundred and ninety six million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกล้าน
1,897,000,000 one billion eight hundred and ninety seven million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
1,898,000,000 one billion eight hundred and ninety eight million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้าน
1,899,000,000 one billion eight hundred and ninety nine million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
1,900,000,000 one billion nine hundred million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยล้าน
1,901,000,000 one billion nine hundred and one million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งล้าน
1,902,000,000 one billion nine hundred and two million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสองล้าน
1,903,000,000 one billion nine hundred and three million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสามล้าน
1,904,000,000 one billion nine hundred and four million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้าน
1,905,000,000 one billion nine hundred and five million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้าน
1,906,000,000 one billion nine hundred and six million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยหกล้าน
1,907,000,000 one billion nine hundred and seven million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดล้าน
1,908,000,000 one billion nine hundred and eight million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้าน
1,909,000,000 one billion nine hundred and nine million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้าน
1,910,000,000 one billion nine hundred and ten million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบล้าน
1,911,000,000 one billion nine hundred and eleven million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,912,000,000 one billion nine hundred and twelve million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองล้าน
1,913,000,000 one billion nine hundred and thirteen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามล้าน
1,914,000,000 one billion nine hundred and fourteen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้าน
1,915,000,000 one billion nine hundred and fifteen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าล้าน
1,916,000,000 one billion nine hundred and sixteen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกล้าน
1,917,000,000 one billion nine hundred and seventeen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,918,000,000 one billion nine hundred and eighteen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดล้าน
1,919,000,000 one billion nine hundred and nineteen million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าล้าน
1,920,000,000 one billion nine hundred and twenty million วัน บิลเยิน ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,880,000,000 ไปจนถึงเลข 1,920,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,880,000,000 = one billion eight hundred and eighty million (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบล้าน) , 1,881,000,000 = one billion eight hundred and eighty one million (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 1,882,000,000 = one billion eight hundred and eighty two million (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองล้าน) , 1,883,000,000 = one billion eight hundred and eighty three million (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามล้าน) , 1,884,000,000 = one billion eight hundred and eighty four million (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่ล้าน)