เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,800,000,000 ถึง 1,840,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,800,000,000 one billion eight hundred million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยล้าน
1,801,000,000 one billion eight hundred and one million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งล้าน
1,802,000,000 one billion eight hundred and two million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสองล้าน
1,803,000,000 one billion eight hundred and three million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามล้าน
1,804,000,000 one billion eight hundred and four million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสี่ล้าน
1,805,000,000 one billion eight hundred and five million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยห้าล้าน
1,806,000,000 one billion eight hundred and six million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยหกล้าน
1,807,000,000 one billion eight hundred and seven million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดล้าน
1,808,000,000 one billion eight hundred and eight million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยแปดล้าน
1,809,000,000 one billion eight hundred and nine million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าล้าน
1,810,000,000 one billion eight hundred and ten million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้าน
1,811,000,000 one billion eight hundred and eleven million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,812,000,000 one billion eight hundred and twelve million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้าน
1,813,000,000 one billion eight hundred and thirteen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสามล้าน
1,814,000,000 one billion eight hundred and fourteen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่ล้าน
1,815,000,000 one billion eight hundred and fifteen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าล้าน
1,816,000,000 one billion eight hundred and sixteen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบหกล้าน
1,817,000,000 one billion eight hundred and seventeen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,818,000,000 one billion eight hundred and eighteen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดล้าน
1,819,000,000 one billion eight hundred and nineteen million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าล้าน
1,820,000,000 one billion eight hundred and twenty million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบล้าน
1,821,000,000 one billion eight hundred and twenty one million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
1,822,000,000 one billion eight hundred and twenty two million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองล้าน
1,823,000,000 one billion eight hundred and twenty three million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามล้าน
1,824,000,000 one billion eight hundred and twenty four million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้าน
1,825,000,000 one billion eight hundred and twenty five million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้าน
1,826,000,000 one billion eight hundred and twenty six million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกล้าน
1,827,000,000 one billion eight hundred and twenty seven million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
1,828,000,000 one billion eight hundred and twenty eight million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดล้าน
1,829,000,000 one billion eight hundred and twenty nine million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าล้าน
1,830,000,000 one billion eight hundred and thirty million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้าน
1,831,000,000 one billion eight hundred and thirty one million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
1,832,000,000 one billion eight hundred and thirty two million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองล้าน
1,833,000,000 one billion eight hundred and thirty three million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามล้าน
1,834,000,000 one billion eight hundred and thirty four million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่ล้าน
1,835,000,000 one billion eight hundred and thirty five million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าล้าน
1,836,000,000 one billion eight hundred and thirty six million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกล้าน
1,837,000,000 one billion eight hundred and thirty seven million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
1,838,000,000 one billion eight hundred and thirty eight million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดล้าน
1,839,000,000 one billion eight hundred and thirty nine million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าล้าน
1,840,000,000 one billion eight hundred and forty million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,800,000,000 ไปจนถึงเลข 1,840,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,800,000,000 = one billion eight hundred million (หนึ่งพันแปดร้อยล้าน) , 1,801,000,000 = one billion eight hundred and one million (หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งล้าน) , 1,802,000,000 = one billion eight hundred and two million (หนึ่งพันแปดร้อยสองล้าน) , 1,803,000,000 = one billion eight hundred and three million (หนึ่งพันแปดร้อยสามล้าน) , 1,804,000,000 = one billion eight hundred and four million (หนึ่งพันแปดร้อยสี่ล้าน)