เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,760,000,000 ถึง 1,800,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,760,000,000 one billion seven hundred and sixty million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้าน
1,761,000,000 one billion seven hundred and sixty one million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
1,762,000,000 one billion seven hundred and sixty two million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้าน
1,763,000,000 one billion seven hundred and sixty three million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้าน
1,764,000,000 one billion seven hundred and sixty four million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้าน
1,765,000,000 one billion seven hundred and sixty five million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้าน
1,766,000,000 one billion seven hundred and sixty six million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหกล้าน
1,767,000,000 one billion seven hundred and sixty seven million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
1,768,000,000 one billion seven hundred and sixty eight million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้าน
1,769,000,000 one billion seven hundred and sixty nine million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้าน
1,770,000,000 one billion seven hundred and seventy million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้าน
1,771,000,000 one billion seven hundred and seventy one million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
1,772,000,000 one billion seven hundred and seventy two million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
1,773,000,000 one billion seven hundred and seventy three million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
1,774,000,000 one billion seven hundred and seventy four million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
1,775,000,000 one billion seven hundred and seventy five million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
1,776,000,000 one billion seven hundred and seventy six million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
1,777,000,000 one billion seven hundred and seventy seven million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
1,778,000,000 one billion seven hundred and seventy eight million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
1,779,000,000 one billion seven hundred and seventy nine million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
1,780,000,000 one billion seven hundred and eighty million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้าน
1,781,000,000 one billion seven hundred and eighty one million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
1,782,000,000 one billion seven hundred and eighty two million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองล้าน
1,783,000,000 one billion seven hundred and eighty three million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้าน
1,784,000,000 one billion seven hundred and eighty four million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ล้าน
1,785,000,000 one billion seven hundred and eighty five million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าล้าน
1,786,000,000 one billion seven hundred and eighty six million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้าน
1,787,000,000 one billion seven hundred and eighty seven million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
1,788,000,000 one billion seven hundred and eighty eight million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้าน
1,789,000,000 one billion seven hundred and eighty nine million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้าน
1,790,000,000 one billion seven hundred and ninety million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน
1,791,000,000 one billion seven hundred and ninety one million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
1,792,000,000 one billion seven hundred and ninety two million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้าน
1,793,000,000 one billion seven hundred and ninety three million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้าน
1,794,000,000 one billion seven hundred and ninety four million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
1,795,000,000 one billion seven hundred and ninety five million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้าน
1,796,000,000 one billion seven hundred and ninety six million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกล้าน
1,797,000,000 one billion seven hundred and ninety seven million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
1,798,000,000 one billion seven hundred and ninety eight million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้าน
1,799,000,000 one billion seven hundred and ninety nine million วัน บิลเยิน เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
1,800,000,000 one billion eight hundred million วัน บิลเยิน เอท ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันแปดร้อยล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,760,000,000 ไปจนถึงเลข 1,800,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,760,000,000 = one billion seven hundred and sixty million (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้าน) , 1,761,000,000 = one billion seven hundred and sixty one million (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้าน) , 1,762,000,000 = one billion seven hundred and sixty two million (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้าน) , 1,763,000,000 = one billion seven hundred and sixty three million (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้าน) , 1,764,000,000 = one billion seven hundred and sixty four million (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้าน)