เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

160,000,000 ถึง 200,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
160,000,000 one hundred and sixty million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบล้าน
161,000,000 one hundred and sixty one million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
162,000,000 one hundred and sixty two million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบสองล้าน
163,000,000 one hundred and sixty three million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบสามล้าน
164,000,000 one hundred and sixty four million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้าน
165,000,000 one hundred and sixty five million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้าน
166,000,000 one hundred and sixty six million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบหกล้าน
167,000,000 one hundred and sixty seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
168,000,000 one hundred and sixty eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้าน
169,000,000 one hundred and sixty nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้าน
170,000,000 one hundred and seventy million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน
171,000,000 one hundred and seventy one million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
172,000,000 one hundred and seventy two million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
173,000,000 one hundred and seventy three million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
174,000,000 one hundred and seventy four million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
175,000,000 one hundred and seventy five million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
176,000,000 one hundred and seventy six million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
177,000,000 one hundred and seventy seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
178,000,000 one hundred and seventy eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
179,000,000 one hundred and seventy nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
180,000,000 one hundred and eighty million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน
181,000,000 one hundred and eighty one million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
182,000,000 one hundred and eighty two million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้าน
183,000,000 one hundred and eighty three million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้าน
184,000,000 one hundred and eighty four million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้าน
185,000,000 one hundred and eighty five million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้าน
186,000,000 one hundred and eighty six million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้าน
187,000,000 one hundred and eighty seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
188,000,000 one hundred and eighty eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้าน
189,000,000 one hundred and eighty nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้าน
190,000,000 one hundred and ninety million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน
191,000,000 one hundred and ninety one million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
192,000,000 one hundred and ninety two million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้าน
193,000,000 one hundred and ninety three million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้าน
194,000,000 one hundred and ninety four million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
195,000,000 one hundred and ninety five million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้าน
196,000,000 one hundred and ninety six million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้าน
197,000,000 one hundred and ninety seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
198,000,000 one hundred and ninety eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้าน
199,000,000 one hundred and ninety nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
200,000,000 two hundred million ทู ฮันเดรด มิลเยิน สองร้อยล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 160,000,000 ไปจนถึงเลข 200,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 160,000,000 = one hundred and sixty million (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน) , 161,000,000 = one hundred and sixty one million (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้าน) , 162,000,000 = one hundred and sixty two million (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้าน) , 163,000,000 = one hundred and sixty three million (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้าน) , 164,000,000 = one hundred and sixty four million (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้าน)