เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,480,000,000 ถึง 1,520,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,480,000,000 one billion four hundred and eighty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้าน
1,481,000,000 one billion four hundred and eighty one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
1,482,000,000 one billion four hundred and eighty two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้าน
1,483,000,000 one billion four hundred and eighty three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามล้าน
1,484,000,000 one billion four hundred and eighty four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้าน
1,485,000,000 one billion four hundred and eighty five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้าน
1,486,000,000 one billion four hundred and eighty six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกล้าน
1,487,000,000 one billion four hundred and eighty seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน
1,488,000,000 one billion four hundred and eighty eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้าน
1,489,000,000 one billion four hundred and eighty nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้าน
1,490,000,000 one billion four hundred and ninety million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้าน
1,491,000,000 one billion four hundred and ninety one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
1,492,000,000 one billion four hundred and ninety two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้าน
1,493,000,000 one billion four hundred and ninety three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้าน
1,494,000,000 one billion four hundred and ninety four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
1,495,000,000 one billion four hundred and ninety five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าล้าน
1,496,000,000 one billion four hundred and ninety six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกล้าน
1,497,000,000 one billion four hundred and ninety seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
1,498,000,000 one billion four hundred and ninety eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้าน
1,499,000,000 one billion four hundred and ninety nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
1,500,000,000 one billion five hundred million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยล้าน
1,501,000,000 one billion five hundred and one million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งล้าน
1,502,000,000 one billion five hundred and two million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสองล้าน
1,503,000,000 one billion five hundred and three million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสามล้าน
1,504,000,000 one billion five hundred and four million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสี่ล้าน
1,505,000,000 one billion five hundred and five million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยห้าล้าน
1,506,000,000 one billion five hundred and six million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยหกล้าน
1,507,000,000 one billion five hundred and seven million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดล้าน
1,508,000,000 one billion five hundred and eight million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยแปดล้าน
1,509,000,000 one billion five hundred and nine million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยเก้าล้าน
1,510,000,000 one billion five hundred and ten million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบล้าน
1,511,000,000 one billion five hundred and eleven million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,512,000,000 one billion five hundred and twelve million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสองล้าน
1,513,000,000 one billion five hundred and thirteen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสามล้าน
1,514,000,000 one billion five hundred and fourteen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่ล้าน
1,515,000,000 one billion five hundred and fifteen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าล้าน
1,516,000,000 one billion five hundred and sixteen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบหกล้าน
1,517,000,000 one billion five hundred and seventeen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,518,000,000 one billion five hundred and eighteen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดล้าน
1,519,000,000 one billion five hundred and nineteen million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าล้าน
1,520,000,000 one billion five hundred and twenty million วัน บิลเยิน ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,480,000,000 ไปจนถึงเลข 1,520,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,480,000,000 = one billion four hundred and eighty million (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้าน) , 1,481,000,000 = one billion four hundred and eighty one million (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน) , 1,482,000,000 = one billion four hundred and eighty two million (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้าน) , 1,483,000,000 = one billion four hundred and eighty three million (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามล้าน) , 1,484,000,000 = one billion four hundred and eighty four million (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้าน)