เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,440,000,000 ถึง 1,480,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,440,000,000 one billion four hundred and forty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้าน
1,441,000,000 one billion four hundred and forty one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
1,442,000,000 one billion four hundred and forty two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองล้าน
1,443,000,000 one billion four hundred and forty three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามล้าน
1,444,000,000 one billion four hundred and forty four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้าน
1,445,000,000 one billion four hundred and forty five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าล้าน
1,446,000,000 one billion four hundred and forty six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกล้าน
1,447,000,000 one billion four hundred and forty seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
1,448,000,000 one billion four hundred and forty eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดล้าน
1,449,000,000 one billion four hundred and forty nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าล้าน
1,450,000,000 one billion four hundred and fifty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน
1,451,000,000 one billion four hundred and fifty one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
1,452,000,000 one billion four hundred and fifty two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้าน
1,453,000,000 one billion four hundred and fifty three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสามล้าน
1,454,000,000 one billion four hundred and fifty four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ล้าน
1,455,000,000 one billion four hundred and fifty five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าล้าน
1,456,000,000 one billion four hundred and fifty six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกล้าน
1,457,000,000 one billion four hundred and fifty seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
1,458,000,000 one billion four hundred and fifty eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดล้าน
1,459,000,000 one billion four hundred and fifty nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้าน
1,460,000,000 one billion four hundred and sixty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้าน
1,461,000,000 one billion four hundred and sixty one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
1,462,000,000 one billion four hundred and sixty two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองล้าน
1,463,000,000 one billion four hundred and sixty three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามล้าน
1,464,000,000 one billion four hundred and sixty four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้าน
1,465,000,000 one billion four hundred and sixty five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้าน
1,466,000,000 one billion four hundred and sixty six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกล้าน
1,467,000,000 one billion four hundred and sixty seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
1,468,000,000 one billion four hundred and sixty eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดล้าน
1,469,000,000 one billion four hundred and sixty nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้าน
1,470,000,000 one billion four hundred and seventy million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้าน
1,471,000,000 one billion four hundred and seventy one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
1,472,000,000 one billion four hundred and seventy two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
1,473,000,000 one billion four hundred and seventy three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
1,474,000,000 one billion four hundred and seventy four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
1,475,000,000 one billion four hundred and seventy five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
1,476,000,000 one billion four hundred and seventy six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
1,477,000,000 one billion four hundred and seventy seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
1,478,000,000 one billion four hundred and seventy eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
1,479,000,000 one billion four hundred and seventy nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
1,480,000,000 one billion four hundred and eighty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,440,000,000 ไปจนถึงเลข 1,480,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,440,000,000 = one billion four hundred and forty million (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้าน) , 1,441,000,000 = one billion four hundred and forty one million (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน) , 1,442,000,000 = one billion four hundred and forty two million (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองล้าน) , 1,443,000,000 = one billion four hundred and forty three million (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามล้าน) , 1,444,000,000 = one billion four hundred and forty four million (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้าน)