เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,400,000,000 ถึง 1,440,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,400,000,000 one billion four hundred million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยล้าน
1,401,000,000 one billion four hundred and one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งล้าน
1,402,000,000 one billion four hundred and two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสองล้าน
1,403,000,000 one billion four hundred and three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามล้าน
1,404,000,000 one billion four hundred and four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่ล้าน
1,405,000,000 one billion four hundred and five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้าน
1,406,000,000 one billion four hundred and six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยหกล้าน
1,407,000,000 one billion four hundred and seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดล้าน
1,408,000,000 one billion four hundred and eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยแปดล้าน
1,409,000,000 one billion four hundred and nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าล้าน
1,410,000,000 one billion four hundred and ten million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้าน
1,411,000,000 one billion four hundred and eleven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,412,000,000 one billion four hundred and twelve million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองล้าน
1,413,000,000 one billion four hundred and thirteen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามล้าน
1,414,000,000 one billion four hundred and fourteen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ล้าน
1,415,000,000 one billion four hundred and fifteen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้าน
1,416,000,000 one billion four hundred and sixteen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้าน
1,417,000,000 one billion four hundred and seventeen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,418,000,000 one billion four hundred and eighteen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดล้าน
1,419,000,000 one billion four hundred and nineteen million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าล้าน
1,420,000,000 one billion four hundred and twenty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบล้าน
1,421,000,000 one billion four hundred and twenty one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
1,422,000,000 one billion four hundred and twenty two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้าน
1,423,000,000 one billion four hundred and twenty three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้าน
1,424,000,000 one billion four hundred and twenty four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้าน
1,425,000,000 one billion four hundred and twenty five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้าน
1,426,000,000 one billion four hundred and twenty six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกล้าน
1,427,000,000 one billion four hundred and twenty seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
1,428,000,000 one billion four hundred and twenty eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้าน
1,429,000,000 one billion four hundred and twenty nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้าน
1,430,000,000 one billion four hundred and thirty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้าน
1,431,000,000 one billion four hundred and thirty one million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
1,432,000,000 one billion four hundred and thirty two million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองล้าน
1,433,000,000 one billion four hundred and thirty three million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้าน
1,434,000,000 one billion four hundred and thirty four million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้าน
1,435,000,000 one billion four hundred and thirty five million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าล้าน
1,436,000,000 one billion four hundred and thirty six million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกล้าน
1,437,000,000 one billion four hundred and thirty seven million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
1,438,000,000 one billion four hundred and thirty eight million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้าน
1,439,000,000 one billion four hundred and thirty nine million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้าน
1,440,000,000 one billion four hundred and forty million วัน บิลเยิน โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,400,000,000 ไปจนถึงเลข 1,440,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,400,000,000 = one billion four hundred million (หนึ่งพันสี่ร้อยล้าน) , 1,401,000,000 = one billion four hundred and one million (หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งล้าน) , 1,402,000,000 = one billion four hundred and two million (หนึ่งพันสี่ร้อยสองล้าน) , 1,403,000,000 = one billion four hundred and three million (หนึ่งพันสี่ร้อยสามล้าน) , 1,404,000,000 = one billion four hundred and four million (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่ล้าน)