เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,320,000,000 ถึง 1,360,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,320,000,000 one billion three hundred and twenty million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้าน
1,321,000,000 one billion three hundred and twenty one million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
1,322,000,000 one billion three hundred and twenty two million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้าน
1,323,000,000 one billion three hundred and twenty three million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้าน
1,324,000,000 one billion three hundred and twenty four million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้าน
1,325,000,000 one billion three hundred and twenty five million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าล้าน
1,326,000,000 one billion three hundred and twenty six million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกล้าน
1,327,000,000 one billion three hundred and twenty seven million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
1,328,000,000 one billion three hundred and twenty eight million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดล้าน
1,329,000,000 one billion three hundred and twenty nine million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้าน
1,330,000,000 one billion three hundred and thirty million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้าน
1,331,000,000 one billion three hundred and thirty one million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
1,332,000,000 one billion three hundred and thirty two million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองล้าน
1,333,000,000 one billion three hundred and thirty three million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้าน
1,334,000,000 one billion three hundred and thirty four million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่ล้าน
1,335,000,000 one billion three hundred and thirty five million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าล้าน
1,336,000,000 one billion three hundred and thirty six million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกล้าน
1,337,000,000 one billion three hundred and thirty seven million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
1,338,000,000 one billion three hundred and thirty eight million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดล้าน
1,339,000,000 one billion three hundred and thirty nine million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าล้าน
1,340,000,000 one billion three hundred and forty million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้าน
1,341,000,000 one billion three hundred and forty one million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
1,342,000,000 one billion three hundred and forty two million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองล้าน
1,343,000,000 one billion three hundred and forty three million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสามล้าน
1,344,000,000 one billion three hundred and forty four million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้าน
1,345,000,000 one billion three hundred and forty five million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าล้าน
1,346,000,000 one billion three hundred and forty six million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกล้าน
1,347,000,000 one billion three hundred and forty seven million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
1,348,000,000 one billion three hundred and forty eight million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดล้าน
1,349,000,000 one billion three hundred and forty nine million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้าน
1,350,000,000 one billion three hundred and fifty million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้าน
1,351,000,000 one billion three hundred and fifty one million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
1,352,000,000 one billion three hundred and fifty two million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองล้าน
1,353,000,000 one billion three hundred and fifty three million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามล้าน
1,354,000,000 one billion three hundred and fifty four million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่ล้าน
1,355,000,000 one billion three hundred and fifty five million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าล้าน
1,356,000,000 one billion three hundred and fifty six million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกล้าน
1,357,000,000 one billion three hundred and fifty seven million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
1,358,000,000 one billion three hundred and fifty eight million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดล้าน
1,359,000,000 one billion three hundred and fifty nine million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้าน
1,360,000,000 one billion three hundred and sixty million วัน บิลเยิน ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,320,000,000 ไปจนถึงเลข 1,360,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,320,000,000 = one billion three hundred and twenty million (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้าน) , 1,321,000,000 = one billion three hundred and twenty one million (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน) , 1,322,000,000 = one billion three hundred and twenty two million (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้าน) , 1,323,000,000 = one billion three hundred and twenty three million (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามล้าน) , 1,324,000,000 = one billion three hundred and twenty four million (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้าน)