เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,200,000,000 ถึง 1,240,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,200,000,000 one billion two hundred million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยล้าน
1,201,000,000 one billion two hundred and one million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้าน
1,202,000,000 one billion two hundred and two million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสองล้าน
1,203,000,000 one billion two hundred and three million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน
1,204,000,000 one billion two hundred and four million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสี่ล้าน
1,205,000,000 one billion two hundred and five million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยห้าล้าน
1,206,000,000 one billion two hundred and six million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยหกล้าน
1,207,000,000 one billion two hundred and seven million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดล้าน
1,208,000,000 one billion two hundred and eight million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยแปดล้าน
1,209,000,000 one billion two hundred and nine million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยเก้าล้าน
1,210,000,000 one billion two hundred and ten million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบล้าน
1,211,000,000 one billion two hundred and eleven million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,212,000,000 one billion two hundred and twelve million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบสองล้าน
1,213,000,000 one billion two hundred and thirteen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้าน
1,214,000,000 one billion two hundred and fourteen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่ล้าน
1,215,000,000 one billion two hundred and fifteen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบห้าล้าน
1,216,000,000 one billion two hundred and sixteen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้าน
1,217,000,000 one billion two hundred and seventeen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,218,000,000 one billion two hundred and eighteen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบแปดล้าน
1,219,000,000 one billion two hundred and nineteen million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าล้าน
1,220,000,000 one billion two hundred and twenty million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้าน
1,221,000,000 one billion two hundred and twenty one million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
1,222,000,000 one billion two hundred and twenty two million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้าน
1,223,000,000 one billion two hundred and twenty three million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามล้าน
1,224,000,000 one billion two hundred and twenty four million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้าน
1,225,000,000 one billion two hundred and twenty five million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้าน
1,226,000,000 one billion two hundred and twenty six million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกล้าน
1,227,000,000 one billion two hundred and twenty seven million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
1,228,000,000 one billion two hundred and twenty eight million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดล้าน
1,229,000,000 one billion two hundred and twenty nine million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้าน
1,230,000,000 one billion two hundred and thirty million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้าน
1,231,000,000 one billion two hundred and thirty one million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
1,232,000,000 one billion two hundred and thirty two million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองล้าน
1,233,000,000 one billion two hundred and thirty three million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามล้าน
1,234,000,000 one billion two hundred and thirty four million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ล้าน
1,235,000,000 one billion two hundred and thirty five million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าล้าน
1,236,000,000 one billion two hundred and thirty six million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกล้าน
1,237,000,000 one billion two hundred and thirty seven million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
1,238,000,000 one billion two hundred and thirty eight million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้าน
1,239,000,000 one billion two hundred and thirty nine million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าล้าน
1,240,000,000 one billion two hundred and forty million วัน บิลเยิน ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,200,000,000 ไปจนถึงเลข 1,240,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,200,000,000 = one billion two hundred million (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) , 1,201,000,000 = one billion two hundred and one million (หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้าน) , 1,202,000,000 = one billion two hundred and two million (หนึ่งพันสองร้อยสองล้าน) , 1,203,000,000 = one billion two hundred and three million (หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน) , 1,204,000,000 = one billion two hundred and four million (หนึ่งพันสองร้อยสี่ล้าน)