เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

120,000,000 ถึง 160,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
120,000,000 one hundred and twenty million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
121,000,000 one hundred and twenty one million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
122,000,000 one hundred and twenty two million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้าน
123,000,000 one hundred and twenty three million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน
124,000,000 one hundred and twenty four million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน
125,000,000 one hundred and twenty five million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้าน
126,000,000 one hundred and twenty six million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้าน
127,000,000 one hundred and twenty seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
128,000,000 one hundred and twenty eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้าน
129,000,000 one hundred and twenty nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้าน
130,000,000 one hundred and thirty million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบล้าน
131,000,000 one hundred and thirty one million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
132,000,000 one hundred and thirty two million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบสองล้าน
133,000,000 one hundred and thirty three million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบสามล้าน
134,000,000 one hundred and thirty four million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้าน
135,000,000 one hundred and thirty five million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้าน
136,000,000 one hundred and thirty six million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบหกล้าน
137,000,000 one hundred and thirty seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
138,000,000 one hundred and thirty eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน
139,000,000 one hundred and thirty nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้าน
140,000,000 one hundred and forty million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบล้าน
141,000,000 one hundred and forty one million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
142,000,000 one hundred and forty two million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน
143,000,000 one hundred and forty three million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้าน
144,000,000 one hundred and forty four million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้าน
145,000,000 one hundred and forty five million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้าน
146,000,000 one hundred and forty six million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้าน
147,000,000 one hundred and forty seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
148,000,000 one hundred and forty eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้าน
149,000,000 one hundred and forty nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้าน
150,000,000 one hundred and fifty million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
151,000,000 one hundred and fifty one million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
152,000,000 one hundred and fifty two million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้าน
153,000,000 one hundred and fifty three million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้าน
154,000,000 one hundred and fifty four million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้าน
155,000,000 one hundred and fifty five million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้าน
156,000,000 one hundred and fifty six million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้าน
157,000,000 one hundred and fifty seven million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
158,000,000 one hundred and fifty eight million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้าน
159,000,000 one hundred and fifty nine million วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้าน
160,000,000 one hundred and sixty million วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งร้อยหกสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 120,000,000 ไปจนถึงเลข 160,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 9 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 120,000,000 = one hundred and twenty million (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) , 121,000,000 = one hundred and twenty one million (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน) , 122,000,000 = one hundred and twenty two million (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้าน) , 123,000,000 = one hundred and twenty three million (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน) , 124,000,000 = one hundred and twenty four million (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน)