เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,120,000,000 ถึง 1,160,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,120,000,000 one billion one hundred and twenty million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
1,121,000,000 one billion one hundred and twenty one million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
1,122,000,000 one billion one hundred and twenty two million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้าน
1,123,000,000 one billion one hundred and twenty three million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน
1,124,000,000 one billion one hundred and twenty four million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน
1,125,000,000 one billion one hundred and twenty five million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้าน
1,126,000,000 one billion one hundred and twenty six million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้าน
1,127,000,000 one billion one hundred and twenty seven million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
1,128,000,000 one billion one hundred and twenty eight million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้าน
1,129,000,000 one billion one hundred and twenty nine million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้าน
1,130,000,000 one billion one hundred and thirty million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้าน
1,131,000,000 one billion one hundred and thirty one million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
1,132,000,000 one billion one hundred and thirty two million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้าน
1,133,000,000 one billion one hundred and thirty three million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้าน
1,134,000,000 one billion one hundred and thirty four million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้าน
1,135,000,000 one billion one hundred and thirty five million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้าน
1,136,000,000 one billion one hundred and thirty six million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกล้าน
1,137,000,000 one billion one hundred and thirty seven million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้าน
1,138,000,000 one billion one hundred and thirty eight million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน
1,139,000,000 one billion one hundred and thirty nine million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้าน
1,140,000,000 one billion one hundred and forty million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้าน
1,141,000,000 one billion one hundred and forty one million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
1,142,000,000 one billion one hundred and forty two million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน
1,143,000,000 one billion one hundred and forty three million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้าน
1,144,000,000 one billion one hundred and forty four million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้าน
1,145,000,000 one billion one hundred and forty five million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้าน
1,146,000,000 one billion one hundred and forty six million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกล้าน
1,147,000,000 one billion one hundred and forty seven million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
1,148,000,000 one billion one hundred and forty eight million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้าน
1,149,000,000 one billion one hundred and forty nine million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้าน
1,150,000,000 one billion one hundred and fifty million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
1,151,000,000 one billion one hundred and fifty one million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
1,152,000,000 one billion one hundred and fifty two million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้าน
1,153,000,000 one billion one hundred and fifty three million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้าน
1,154,000,000 one billion one hundred and fifty four million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้าน
1,155,000,000 one billion one hundred and fifty five million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้าน
1,156,000,000 one billion one hundred and fifty six million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้าน
1,157,000,000 one billion one hundred and fifty seven million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
1,158,000,000 one billion one hundred and fifty eight million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้าน
1,159,000,000 one billion one hundred and fifty nine million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้าน
1,160,000,000 one billion one hundred and sixty million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,120,000,000 ไปจนถึงเลข 1,160,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,120,000,000 = one billion one hundred and twenty million (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) , 1,121,000,000 = one billion one hundred and twenty one million (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน) , 1,122,000,000 = one billion one hundred and twenty two million (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้าน) , 1,123,000,000 = one billion one hundred and twenty three million (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน) , 1,124,000,000 = one billion one hundred and twenty four million (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน)