เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,080,000,000 ถึง 1,120,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,080,000,000 one billion eighty million วัน บิลเยิน เอที มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบล้าน
1,081,000,000 one billion eighty one million วัน บิลเยิน เอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้าน
1,082,000,000 one billion eighty two million วัน บิลเยิน เอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบสองล้าน
1,083,000,000 one billion eighty three million วัน บิลเยิน เอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบสามล้าน
1,084,000,000 one billion eighty four million วัน บิลเยิน เอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบสี่ล้าน
1,085,000,000 one billion eighty five million วัน บิลเยิน เอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบห้าล้าน
1,086,000,000 one billion eighty six million วัน บิลเยิน เอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบหกล้าน
1,087,000,000 one billion eighty seven million วัน บิลเยิน เอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบเจ็ดล้าน
1,088,000,000 one billion eighty eight million วัน บิลเยิน เอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบแปดล้าน
1,089,000,000 one billion eighty nine million วัน บิลเยิน เอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบเก้าล้าน
1,090,000,000 one billion ninety million วัน บิลเยิน ไนน์ที มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบล้าน
1,091,000,000 one billion ninety one million วัน บิลเยิน ไนน์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดล้าน
1,092,000,000 one billion ninety two million วัน บิลเยิน ไนน์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบสองล้าน
1,093,000,000 one billion ninety three million วัน บิลเยิน ไนน์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบสามล้าน
1,094,000,000 one billion ninety four million วัน บิลเยิน ไนน์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบสี่ล้าน
1,095,000,000 one billion ninety five million วัน บิลเยิน ไนน์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบห้าล้าน
1,096,000,000 one billion ninety six million วัน บิลเยิน ไนน์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบหกล้าน
1,097,000,000 one billion ninety seven million วัน บิลเยิน ไนน์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดล้าน
1,098,000,000 one billion ninety eight million วัน บิลเยิน ไนน์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบแปดล้าน
1,099,000,000 one billion ninety nine million วัน บิลเยิน ไนน์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าสิบเก้าล้าน
1,100,000,000 one billion one hundred million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้าน
1,101,000,000 one billion one hundred and one million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งล้าน
1,102,000,000 one billion one hundred and two million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้าน
1,103,000,000 one billion one hundred and three million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามล้าน
1,104,000,000 one billion one hundred and four million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ล้าน
1,105,000,000 one billion one hundred and five million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้าน
1,106,000,000 one billion one hundred and six million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกล้าน
1,107,000,000 one billion one hundred and seven million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้าน
1,108,000,000 one billion one hundred and eight million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน
1,109,000,000 one billion one hundred and nine million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าล้าน
1,110,000,000 one billion one hundred and ten million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้าน
1,111,000,000 one billion one hundred and eleven million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน
1,112,000,000 one billion one hundred and twelve million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองล้าน
1,113,000,000 one billion one hundred and thirteen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามล้าน
1,114,000,000 one billion one hundred and fourteen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้าน
1,115,000,000 one billion one hundred and fifteen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้าน
1,116,000,000 one billion one hundred and sixteen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกล้าน
1,117,000,000 one billion one hundred and seventeen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน
1,118,000,000 one billion one hundred and eighteen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
1,119,000,000 one billion one hundred and nineteen million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้าน
1,120,000,000 one billion one hundred and twenty million วัน บิลเยิน วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,080,000,000 ไปจนถึงเลข 1,120,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,080,000,000 = one billion eighty million (หนึ่งพันแปดสิบล้าน) , 1,081,000,000 = one billion eighty one million (หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้าน) , 1,082,000,000 = one billion eighty two million (หนึ่งพันแปดสิบสองล้าน) , 1,083,000,000 = one billion eighty three million (หนึ่งพันแปดสิบสามล้าน) , 1,084,000,000 = one billion eighty four million (หนึ่งพันแปดสิบสี่ล้าน)