เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,040,000,000 ถึง 1,080,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,040,000,000 one billion forty million วัน บิลเยิน โฟที มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบล้าน
1,041,000,000 one billion forty one million วัน บิลเยิน โฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้าน
1,042,000,000 one billion forty two million วัน บิลเยิน โฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบสองล้าน
1,043,000,000 one billion forty three million วัน บิลเยิน โฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบสามล้าน
1,044,000,000 one billion forty four million วัน บิลเยิน โฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบสี่ล้าน
1,045,000,000 one billion forty five million วัน บิลเยิน โฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบห้าล้าน
1,046,000,000 one billion forty six million วัน บิลเยิน โฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบหกล้าน
1,047,000,000 one billion forty seven million วัน บิลเยิน โฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้าน
1,048,000,000 one billion forty eight million วัน บิลเยิน โฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบแปดล้าน
1,049,000,000 one billion forty nine million วัน บิลเยิน โฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบเก้าล้าน
1,050,000,000 one billion fifty million วัน บิลเยิน ฟิฟที มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบล้าน
1,051,000,000 one billion fifty one million วัน บิลเยิน ฟิฟที วัน มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบเอ็ดล้าน
1,052,000,000 one billion fifty two million วัน บิลเยิน ฟิฟที ทู มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบสองล้าน
1,053,000,000 one billion fifty three million วัน บิลเยิน ฟิฟที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบสามล้าน
1,054,000,000 one billion fifty four million วัน บิลเยิน ฟิฟที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบสี่ล้าน
1,055,000,000 one billion fifty five million วัน บิลเยิน ฟิฟที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบห้าล้าน
1,056,000,000 one billion fifty six million วัน บิลเยิน ฟิฟที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบหกล้าน
1,057,000,000 one billion fifty seven million วัน บิลเยิน ฟิฟที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบเจ็ดล้าน
1,058,000,000 one billion fifty eight million วัน บิลเยิน ฟิฟที เอท มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบแปดล้าน
1,059,000,000 one billion fifty nine million วัน บิลเยิน ฟิฟที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันห้าสิบเก้าล้าน
1,060,000,000 one billion sixty million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบล้าน
1,061,000,000 one billion sixty one million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที วัน มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบเอ็ดล้าน
1,062,000,000 one billion sixty two million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที ทู มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบสองล้าน
1,063,000,000 one billion sixty three million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบสามล้าน
1,064,000,000 one billion sixty four million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบสี่ล้าน
1,065,000,000 one billion sixty five million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบห้าล้าน
1,066,000,000 one billion sixty six million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบหกล้าน
1,067,000,000 one billion sixty seven million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบเจ็ดล้าน
1,068,000,000 one billion sixty eight million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที เอท มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบแปดล้าน
1,069,000,000 one billion sixty nine million วัน บิลเยิน ซิคซ์ที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันหกสิบเก้าล้าน
1,070,000,000 one billion seventy million วัน บิลเยิน เซฟเวินที มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบล้าน
1,071,000,000 one billion seventy one million วัน บิลเยิน เซฟเวินที วัน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
1,072,000,000 one billion seventy two million วัน บิลเยิน เซฟเวินที ทู มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้าน
1,073,000,000 one billion seventy three million วัน บิลเยิน เซฟเวินที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบสามล้าน
1,074,000,000 one billion seventy four million วัน บิลเยิน เซฟเวินที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบสี่ล้าน
1,075,000,000 one billion seventy five million วัน บิลเยิน เซฟเวินที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าล้าน
1,076,000,000 one billion seventy six million วัน บิลเยิน เซฟเวินที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบหกล้าน
1,077,000,000 one billion seventy seven million วัน บิลเยิน เซฟเวินที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดล้าน
1,078,000,000 one billion seventy eight million วัน บิลเยิน เซฟเวินที เอท มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบแปดล้าน
1,079,000,000 one billion seventy nine million วัน บิลเยิน เซฟเวินที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าล้าน
1,080,000,000 one billion eighty million วัน บิลเยิน เอที มิลเยิน หนึ่งพันแปดสิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,040,000,000 ไปจนถึงเลข 1,080,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,040,000,000 = one billion forty million (หนึ่งพันสี่สิบล้าน) , 1,041,000,000 = one billion forty one million (หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้าน) , 1,042,000,000 = one billion forty two million (หนึ่งพันสี่สิบสองล้าน) , 1,043,000,000 = one billion forty three million (หนึ่งพันสี่สิบสามล้าน) , 1,044,000,000 = one billion forty four million (หนึ่งพันสี่สิบสี่ล้าน)