เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ

1,000,000,000 ถึง 1,040,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,000,000,000 one billion วัน บิลเยิน หนึ่งพันล้าน
1,001,000,000 one billion one million วัน บิลเยิน วัน มิลเยิน หนึ่งพันหนึ่งล้าน
1,002,000,000 one billion two million วัน บิลเยิน ทู มิลเยิน หนึ่งพันสองล้าน
1,003,000,000 one billion three million วัน บิลเยิน ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามล้าน
1,004,000,000 one billion four million วัน บิลเยิน โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสี่ล้าน
1,005,000,000 one billion five million วัน บิลเยิน ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันห้าล้าน
1,006,000,000 one billion six million วัน บิลเยิน ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันหกล้าน
1,007,000,000 one billion seven million วัน บิลเยิน เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันเจ็ดล้าน
1,008,000,000 one billion eight million วัน บิลเยิน เอท มิลเยิน หนึ่งพันแปดล้าน
1,009,000,000 one billion nine million วัน บิลเยิน ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันเก้าล้าน
1,010,000,000 one billion ten million วัน บิลเยิน เทน มิลเยิน หนึ่งพันสิบล้าน
1,011,000,000 one billion eleven million วัน บิลเยิน อีเลฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสิบเอ็ดล้าน
1,012,000,000 one billion twelve million วัน บิลเยิน ทเวลฟว มิลเยิน หนึ่งพันสิบสองล้าน
1,013,000,000 one billion thirteen million วัน บิลเยิน เธอทีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบสามล้าน
1,014,000,000 one billion fourteen million วัน บิลเยิน โฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบสี่ล้าน
1,015,000,000 one billion fifteen million วัน บิลเยิน ฟิฟทีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบห้าล้าน
1,016,000,000 one billion sixteen million วัน บิลเยิน ซิคซ์ทีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบหกล้าน
1,017,000,000 one billion seventeen million วัน บิลเยิน เซฟเวินทีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบเจ็ดล้าน
1,018,000,000 one billion eighteen million วัน บิลเยิน เอททีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบแปดล้าน
1,019,000,000 one billion nineteen million วัน บิลเยิน ไนนทีน มิลเยิน หนึ่งพันสิบเก้าล้าน
1,020,000,000 one billion twenty million วัน บิลเยิน ทเวนที มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบล้าน
1,021,000,000 one billion twenty one million วัน บิลเยิน ทเวนที วัน มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ดล้าน
1,022,000,000 one billion twenty two million วัน บิลเยิน ทเวนที ทู มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบสองล้าน
1,023,000,000 one billion twenty three million วัน บิลเยิน ทเวนที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบสามล้าน
1,024,000,000 one billion twenty four million วัน บิลเยิน ทเวนที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบสี่ล้าน
1,025,000,000 one billion twenty five million วัน บิลเยิน ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบห้าล้าน
1,026,000,000 one billion twenty six million วัน บิลเยิน ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบหกล้าน
1,027,000,000 one billion twenty seven million วัน บิลเยิน ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้าน
1,028,000,000 one billion twenty eight million วัน บิลเยิน ทเวนที เอท มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบแปดล้าน
1,029,000,000 one billion twenty nine million วัน บิลเยิน ทเวนที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้าน
1,030,000,000 one billion thirty million วัน บิลเยิน เธอที มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบล้าน
1,031,000,000 one billion thirty one million วัน บิลเยิน เธอที วัน มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบเอ็ดล้าน
1,032,000,000 one billion thirty two million วัน บิลเยิน เธอที ทู มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบสองล้าน
1,033,000,000 one billion thirty three million วัน บิลเยิน เธอที ธรี มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบสามล้าน
1,034,000,000 one billion thirty four million วัน บิลเยิน เธอที โฟ มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบสี่ล้าน
1,035,000,000 one billion thirty five million วัน บิลเยิน เธอที ไฟฟว มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบห้าล้าน
1,036,000,000 one billion thirty six million วัน บิลเยิน เธอที ซิคซ์ มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบหกล้าน
1,037,000,000 one billion thirty seven million วัน บิลเยิน เธอที เซฟเวิน มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้าน
1,038,000,000 one billion thirty eight million วัน บิลเยิน เธอที เอท มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบแปดล้าน
1,039,000,000 one billion thirty nine million วัน บิลเยิน เธอที ไนน์ มิลเยิน หนึ่งพันสามสิบเก้าล้าน
1,040,000,000 one billion forty million วัน บิลเยิน โฟที มิลเยิน หนึ่งพันสี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,000,000,000 ไปจนถึงเลข 1,040,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 10 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 40,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,000,000,000 = one billion (หนึ่งพันล้าน) , 1,001,000,000 = one billion one million (หนึ่งพันหนึ่งล้าน) , 1,002,000,000 = one billion two million (หนึ่งพันสองล้าน) , 1,003,000,000 = one billion three million (หนึ่งพันสามล้าน) , 1,004,000,000 = one billion four million (หนึ่งพันสี่ล้าน)