เลขหลักล้านภาษาอังกฤษ
1,000,000 ถึง 40,000,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
1,000,000 one million วัน มิลเยิน หนึ่งล้าน
2,000,000 two million ทู มิลเยิน สองล้าน
3,000,000 three million ธรี มิลเยิน สามล้าน
4,000,000 four million โฟ มิลเยิน สี่ล้าน
5,000,000 five million ไฟฟว มิลเยิน ห้าล้าน
6,000,000 six million ซิคซ์ มิลเยิน หกล้าน
7,000,000 seven million เซฟเวิน มิลเยิน เจ็ดล้าน
8,000,000 eight million เอท มิลเยิน แปดล้าน
9,000,000 nine million ไนน์ มิลเยิน เก้าล้าน
10,000,000 ten million เทน มิลเยิน สิบล้าน
11,000,000 eleven million อีเลฟเวิน มิลเยิน สิบเอ็ดล้าน
12,000,000 twelve million ทเวลฟว มิลเยิน สิบสองล้าน
13,000,000 thirteen million เธอทีน มิลเยิน สิบสามล้าน
14,000,000 fourteen million โฟทีน มิลเยิน สิบสี่ล้าน
15,000,000 fifteen million ฟิฟทีน มิลเยิน สิบห้าล้าน
16,000,000 sixteen million ซิคซ์ทีน มิลเยิน สิบหกล้าน
17,000,000 seventeen million เซฟเวินทีน มิลเยิน สิบเจ็ดล้าน
18,000,000 eighteen million เอททีน มิลเยิน สิบแปดล้าน
19,000,000 nineteen million ไนนทีน มิลเยิน สิบเก้าล้าน
20,000,000 twenty million ทเวนที มิลเยิน ยี่สิบล้าน
21,000,000 twenty one million ทเวนที วัน มิลเยิน ยี่สิบเอ็ดล้าน
22,000,000 twenty two million ทเวนที ทู มิลเยิน ยี่สิบสองล้าน
23,000,000 twenty three million ทเวนที ธรี มิลเยิน ยี่สิบสามล้าน
24,000,000 twenty four million ทเวนที โฟ มิลเยิน ยี่สิบสี่ล้าน
25,000,000 twenty five million ทเวนที ไฟฟว มิลเยิน ยี่สิบห้าล้าน
26,000,000 twenty six million ทเวนที ซิคซ์ มิลเยิน ยี่สิบหกล้าน
27,000,000 twenty seven million ทเวนที เซฟเวิน มิลเยิน ยี่สิบเจ็ดล้าน
28,000,000 twenty eight million ทเวนที เอท มิลเยิน ยี่สิบแปดล้าน
29,000,000 twenty nine million ทเวนที ไนน์ มิลเยิน ยี่สิบเก้าล้าน
30,000,000 thirty million เธอที มิลเยิน สามสิบล้าน
31,000,000 thirty one million เธอที วัน มิลเยิน สามสิบเอ็ดล้าน
32,000,000 thirty two million เธอที ทู มิลเยิน สามสิบสองล้าน
33,000,000 thirty three million เธอที ธรี มิลเยิน สามสิบสามล้าน
34,000,000 thirty four million เธอที โฟ มิลเยิน สามสิบสี่ล้าน
35,000,000 thirty five million เธอที ไฟฟว มิลเยิน สามสิบห้าล้าน
36,000,000 thirty six million เธอที ซิคซ์ มิลเยิน สามสิบหกล้าน
37,000,000 thirty seven million เธอที เซฟเวิน มิลเยิน สามสิบเจ็ดล้าน
38,000,000 thirty eight million เธอที เอท มิลเยิน สามสิบแปดล้าน
39,000,000 thirty nine million เธอที ไนน์ มิลเยิน สามสิบเก้าล้าน
40,000,000 forty million โฟที มิลเยิน สี่สิบล้าน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักล้านซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 1,000,000 ไปจนถึงเลข 40,000,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 8 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 39,000,000 ตัวอย่างเช่น 1,000,000 = one million (หนึ่งล้าน) , 2,000,000 = two million (สองล้าน) , 3,000,000 = three million (สามล้าน) , 4,000,000 = four million (สี่ล้าน) , 5,000,000 = five million (ห้าล้าน)