เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
88,000 ถึง 92,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
88,000 eighty eight thousand เอที เอท เธาเซินด์ แปดหมื่นแปดพัน
88,100 eighty eight thousand one hundred เอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
88,200 eighty eight thousand two hundred เอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันสองร้อย
88,300 eighty eight thousand three hundred เอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันสามร้อย
88,400 eighty eight thousand four hundred เอที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อย
88,500 eighty eight thousand five hundred เอที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันห้าร้อย
88,600 eighty eight thousand six hundred เอที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันหกร้อย
88,700 eighty eight thousand seven hundred เอที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
88,800 eighty eight thousand eight hundred เอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันแปดร้อย
88,900 eighty eight thousand nine hundred เอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อย
89,000 eighty nine thousand เอที ไนน์ เธาเซินด์ แปดหมื่นเก้าพัน
89,100 eighty nine thousand one hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
89,200 eighty nine thousand two hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันสองร้อย
89,300 eighty nine thousand three hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันสามร้อย
89,400 eighty nine thousand four hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
89,500 eighty nine thousand five hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อย
89,600 eighty nine thousand six hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันหกร้อย
89,700 eighty nine thousand seven hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
89,800 eighty nine thousand eight hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อย
89,900 eighty nine thousand nine hundred เอที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
90,000 ninety thousand ไนน์ที เธาเซินด์ เก้าหมื่น
90,100 ninety thousand one hundred ไนน์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งร้อย
90,200 ninety thousand two hundred ไนน์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เก้าหมื่นสองร้อย
90,300 ninety thousand three hundred ไนน์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เก้าหมื่นสามร้อย
90,400 ninety thousand four hundred ไนน์ที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เก้าหมื่นสี่ร้อย
90,500 ninety thousand five hundred ไนน์ที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เก้าหมื่นห้าร้อย
90,600 ninety thousand six hundred ไนน์ที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เก้าหมื่นหกร้อย
90,700 ninety thousand seven hundred ไนน์ที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้าหมื่นเจ็ดร้อย
90,800 ninety thousand eight hundred ไนน์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เก้าหมื่นแปดร้อย
90,900 ninety thousand nine hundred ไนน์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้าหมื่นเก้าร้อย
91,000 ninety one thousand ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เก้าหมื่นหนึ่งพัน
91,100 ninety one thousand one hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
91,200 ninety one thousand two hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
91,300 ninety one thousand three hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
91,400 ninety one thousand four hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
91,500 ninety one thousand five hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
91,600 ninety one thousand six hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
91,700 ninety one thousand seven hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
91,800 ninety one thousand eight hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
91,900 ninety one thousand nine hundred ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
92,000 ninety two thousand ไนน์ที ทู เธาเซินด์ เก้าหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีตอนเช้า วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 88,000 ไปจนถึงเลข 92,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 88,000 = eighty eight thousand (แปดหมื่นแปดพัน) , 88,100 = eighty eight thousand one hundred (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) , 88,200 = eighty eight thousand two hundred (แปดหมื่นแปดพันสองร้อย) , 88,300 = eighty eight thousand three hundred (แปดหมื่นแปดพันสามร้อย) , 88,400 = eighty eight thousand four hundred (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อย)