เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
860,000 ถึง 864,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
860,000 eight hundred and sixty thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่น
860,100 eight hundred and sixty thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อย
860,200 eight hundred and sixty thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองร้อย
860,300 eight hundred and sixty thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามร้อย
860,400 eight hundred and sixty thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสี่ร้อย
860,500 eight hundred and sixty thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นห้าร้อย
860,600 eight hundred and sixty thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหกร้อย
860,700 eight hundred and sixty thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อย
860,800 eight hundred and sixty thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นแปดร้อย
860,900 eight hundred and sixty thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นเก้าร้อย
861,000 eight hundred and sixty one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
861,100 eight hundred and sixty one thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
861,200 eight hundred and sixty one thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
861,300 eight hundred and sixty one thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
861,400 eight hundred and sixty one thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
861,500 eight hundred and sixty one thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
861,600 eight hundred and sixty one thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
861,700 eight hundred and sixty one thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
861,800 eight hundred and sixty one thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
861,900 eight hundred and sixty one thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
862,000 eight hundred and sixty two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นสองพัน
862,100 eight hundred and sixty two thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
862,200 eight hundred and sixty two thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อย
862,300 eight hundred and sixty two thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อย
862,400 eight hundred and sixty two thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อย
862,500 eight hundred and sixty two thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อย
862,600 eight hundred and sixty two thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อย
862,700 eight hundred and sixty two thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
862,800 eight hundred and sixty two thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อย
862,900 eight hundred and sixty two thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อย
863,000 eight hundred and sixty three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นสามพัน
863,100 eight hundred and sixty three thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
863,200 eight hundred and sixty three thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อย
863,300 eight hundred and sixty three thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันสามร้อย
863,400 eight hundred and sixty three thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อย
863,500 eight hundred and sixty three thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อย
863,600 eight hundred and sixty three thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อย
863,700 eight hundred and sixty three thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
863,800 eight hundred and sixty three thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อย
863,900 eight hundred and sixty three thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อย
864,000 eight hundred and sixty four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ แปดแสนหกหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 860,000 ไปจนถึงเลข 864,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 860,000 = eight hundred and sixty thousand (แปดแสนหกหมื่น) , 860,100 = eight hundred and sixty thousand one hundred (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อย) , 860,200 = eight hundred and sixty thousand two hundred (แปดแสนหกหมื่นสองร้อย) , 860,300 = eight hundred and sixty thousand three hundred (แปดแสนหกหมื่นสามร้อย) , 860,400 = eight hundred and sixty thousand four hundred (แปดแสนหกหมื่นสี่ร้อย)