เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
820,000 ถึง 824,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
820,000 eight hundred and twenty thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ แปดแสนสองหมื่น
820,100 eight hundred and twenty thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย
820,200 eight hundred and twenty thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองร้อย
820,300 eight hundred and twenty thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามร้อย
820,400 eight hundred and twenty thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสี่ร้อย
820,500 eight hundred and twenty thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นห้าร้อย
820,600 eight hundred and twenty thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหกร้อย
820,700 eight hundred and twenty thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อย
820,800 eight hundred and twenty thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นแปดร้อย
820,900 eight hundred and twenty thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นเก้าร้อย
821,000 eight hundred and twenty one thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
821,100 eight hundred and twenty one thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
821,200 eight hundred and twenty one thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
821,300 eight hundred and twenty one thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
821,400 eight hundred and twenty one thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
821,500 eight hundred and twenty one thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
821,600 eight hundred and twenty one thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
821,700 eight hundred and twenty one thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
821,800 eight hundred and twenty one thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
821,900 eight hundred and twenty one thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
822,000 eight hundred and twenty two thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ แปดแสนสองหมื่นสองพัน
822,100 eight hundred and twenty two thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
822,200 eight hundred and twenty two thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อย
822,300 eight hundred and twenty two thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อย
822,400 eight hundred and twenty two thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อย
822,500 eight hundred and twenty two thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย
822,600 eight hundred and twenty two thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อย
822,700 eight hundred and twenty two thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
822,800 eight hundred and twenty two thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อย
822,900 eight hundred and twenty two thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อย
823,000 eight hundred and twenty three thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ แปดแสนสองหมื่นสามพัน
823,100 eight hundred and twenty three thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
823,200 eight hundred and twenty three thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อย
823,300 eight hundred and twenty three thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อย
823,400 eight hundred and twenty three thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อย
823,500 eight hundred and twenty three thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อย
823,600 eight hundred and twenty three thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อย
823,700 eight hundred and twenty three thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
823,800 eight hundred and twenty three thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อย
823,900 eight hundred and twenty three thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อย
824,000 eight hundred and twenty four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟ เธาเซินด์ แปดแสนสองหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีตอนเช้า วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 820,000 ไปจนถึงเลข 824,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 820,000 = eight hundred and twenty thousand (แปดแสนสองหมื่น) , 820,100 = eight hundred and twenty thousand one hundred (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย) , 820,200 = eight hundred and twenty thousand two hundred (แปดแสนสองหมื่นสองร้อย) , 820,300 = eight hundred and twenty thousand three hundred (แปดแสนสองหมื่นสามร้อย) , 820,400 = eight hundred and twenty thousand four hundred (แปดแสนสองหมื่นสี่ร้อย)