เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
808,000 ถึง 812,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
808,000 eight hundred and eight thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ แปดแสนแปดพัน
808,100 eight hundred and eight thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนแปดพันหนึ่งร้อย
808,200 eight hundred and eight thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนแปดพันสองร้อย
808,300 eight hundred and eight thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนแปดพันสามร้อย
808,400 eight hundred and eight thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนแปดพันสี่ร้อย
808,500 eight hundred and eight thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนแปดพันห้าร้อย
808,600 eight hundred and eight thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนแปดพันหกร้อย
808,700 eight hundred and eight thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนแปดพันเจ็ดร้อย
808,800 eight hundred and eight thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนแปดพันแปดร้อย
808,900 eight hundred and eight thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนแปดพันเก้าร้อย
809,000 eight hundred and nine thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ แปดแสนเก้าพัน
809,100 eight hundred and nine thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันหนึ่งร้อย
809,200 eight hundred and nine thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันสองร้อย
809,300 eight hundred and nine thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันสามร้อย
809,400 eight hundred and nine thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันสี่ร้อย
809,500 eight hundred and nine thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันห้าร้อย
809,600 eight hundred and nine thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันหกร้อย
809,700 eight hundred and nine thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
809,800 eight hundred and nine thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันแปดร้อย
809,900 eight hundred and nine thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนเก้าพันเก้าร้อย
810,000 eight hundred and ten thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ แปดแสนหนึ่งหมื่น
810,100 eight hundred and ten thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
810,200 eight hundred and ten thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อย
810,300 eight hundred and ten thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย
810,400 eight hundred and ten thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อย
810,500 eight hundred and ten thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
810,600 eight hundred and ten thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
810,700 eight hundred and ten thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
810,800 eight hundred and ten thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
810,900 eight hundred and ten thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย
811,000 eight hundred and eleven thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
811,100 eight hundred and eleven thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
811,200 eight hundred and eleven thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
811,300 eight hundred and eleven thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
811,400 eight hundred and eleven thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
811,500 eight hundred and eleven thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
811,600 eight hundred and eleven thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
811,700 eight hundred and eleven thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
811,800 eight hundred and eleven thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
811,900 eight hundred and eleven thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
812,000 eight hundred and twelve thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าๆ รับอากาศบริสุทธิ์ โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 808,000 ไปจนถึงเลข 812,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 808,000 = eight hundred and eight thousand (แปดแสนแปดพัน) , 808,100 = eight hundred and eight thousand one hundred (แปดแสนแปดพันหนึ่งร้อย) , 808,200 = eight hundred and eight thousand two hundred (แปดแสนแปดพันสองร้อย) , 808,300 = eight hundred and eight thousand three hundred (แปดแสนแปดพันสามร้อย) , 808,400 = eight hundred and eight thousand four hundred (แปดแสนแปดพันสี่ร้อย)