เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
804,000 ถึง 808,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
804,000 eight hundred and four thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ แปดแสนสี่พัน
804,100 eight hundred and four thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนสี่พันหนึ่งร้อย
804,200 eight hundred and four thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนสี่พันสองร้อย
804,300 eight hundred and four thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนสี่พันสามร้อย
804,400 eight hundred and four thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนสี่พันสี่ร้อย
804,500 eight hundred and four thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนสี่พันห้าร้อย
804,600 eight hundred and four thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนสี่พันหกร้อย
804,700 eight hundred and four thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนสี่พันเจ็ดร้อย
804,800 eight hundred and four thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนสี่พันแปดร้อย
804,900 eight hundred and four thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนสี่พันเก้าร้อย
805,000 eight hundred and five thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ แปดแสนห้าพัน
805,100 eight hundred and five thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนห้าพันหนึ่งร้อย
805,200 eight hundred and five thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนห้าพันสองร้อย
805,300 eight hundred and five thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนห้าพันสามร้อย
805,400 eight hundred and five thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนห้าพันสี่ร้อย
805,500 eight hundred and five thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนห้าพันห้าร้อย
805,600 eight hundred and five thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนห้าพันหกร้อย
805,700 eight hundred and five thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนห้าพันเจ็ดร้อย
805,800 eight hundred and five thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนห้าพันแปดร้อย
805,900 eight hundred and five thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนห้าพันเก้าร้อย
806,000 eight hundred and six thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ แปดแสนหกพัน
806,100 eight hundred and six thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนหกพันหนึ่งร้อย
806,200 eight hundred and six thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนหกพันสองร้อย
806,300 eight hundred and six thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนหกพันสามร้อย
806,400 eight hundred and six thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนหกพันสี่ร้อย
806,500 eight hundred and six thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนหกพันห้าร้อย
806,600 eight hundred and six thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนหกพันหกร้อย
806,700 eight hundred and six thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนหกพันเจ็ดร้อย
806,800 eight hundred and six thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนหกพันแปดร้อย
806,900 eight hundred and six thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนหกพันเก้าร้อย
807,000 eight hundred and seven thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ แปดแสนเจ็ดพัน
807,100 eight hundred and seven thousand one hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อย
807,200 eight hundred and seven thousand two hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันสองร้อย
807,300 eight hundred and seven thousand three hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันสามร้อย
807,400 eight hundred and seven thousand four hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันสี่ร้อย
807,500 eight hundred and seven thousand five hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันห้าร้อย
807,600 eight hundred and seven thousand six hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันหกร้อย
807,700 eight hundred and seven thousand seven hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อย
807,800 eight hundred and seven thousand eight hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันแปดร้อย
807,900 eight hundred and seven thousand nine hundred เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อย
808,000 eight hundred and eight thousand เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ แปดแสนแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นแต่เช้าครับ โดยทั่วไปแล้วสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 804,000 ไปจนถึงเลข 808,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 804,000 = eight hundred and four thousand (แปดแสนสี่พัน) , 804,100 = eight hundred and four thousand one hundred (แปดแสนสี่พันหนึ่งร้อย) , 804,200 = eight hundred and four thousand two hundred (แปดแสนสี่พันสองร้อย) , 804,300 = eight hundred and four thousand three hundred (แปดแสนสี่พันสามร้อย) , 804,400 = eight hundred and four thousand four hundred (แปดแสนสี่พันสี่ร้อย)