เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
80,000 ถึง 84,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
80,000 eighty thousand เอที เธาเซินด์ แปดหมื่น
80,100 eighty thousand one hundred เอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งร้อย
80,200 eighty thousand two hundred เอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นสองร้อย
80,300 eighty thousand three hundred เอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นสามร้อย
80,400 eighty thousand four hundred เอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นสี่ร้อย
80,500 eighty thousand five hundred เอที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นห้าร้อย
80,600 eighty thousand six hundred เอที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นหกร้อย
80,700 eighty thousand seven hundred เอที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นเจ็ดร้อย
80,800 eighty thousand eight hundred เอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นแปดร้อย
80,900 eighty thousand nine hundred เอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นเก้าร้อย
81,000 eighty one thousand เอที วัน เธาเซินด์ แปดหมื่นหนึ่งพัน
81,100 eighty one thousand one hundred เอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
81,200 eighty one thousand two hundred เอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
81,300 eighty one thousand three hundred เอที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
81,400 eighty one thousand four hundred เอที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
81,500 eighty one thousand five hundred เอที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
81,600 eighty one thousand six hundred เอที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
81,700 eighty one thousand seven hundred เอที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
81,800 eighty one thousand eight hundred เอที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
81,900 eighty one thousand nine hundred เอที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
82,000 eighty two thousand เอที ทู เธาเซินด์ แปดหมื่นสองพัน
82,100 eighty two thousand one hundred เอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
82,200 eighty two thousand two hundred เอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันสองร้อย
82,300 eighty two thousand three hundred เอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันสามร้อย
82,400 eighty two thousand four hundred เอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันสี่ร้อย
82,500 eighty two thousand five hundred เอที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันห้าร้อย
82,600 eighty two thousand six hundred เอที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันหกร้อย
82,700 eighty two thousand seven hundred เอที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
82,800 eighty two thousand eight hundred เอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันแปดร้อย
82,900 eighty two thousand nine hundred เอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นสองพันเก้าร้อย
83,000 eighty three thousand เอที ธรี เธาเซินด์ แปดหมื่นสามพัน
83,100 eighty three thousand one hundred เอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
83,200 eighty three thousand two hundred เอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันสองร้อย
83,300 eighty three thousand three hundred เอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันสามร้อย
83,400 eighty three thousand four hundred เอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันสี่ร้อย
83,500 eighty three thousand five hundred เอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันห้าร้อย
83,600 eighty three thousand six hundred เอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันหกร้อย
83,700 eighty three thousand seven hundred เอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
83,800 eighty three thousand eight hundred เอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันแปดร้อย
83,900 eighty three thousand nine hundred เอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดหมื่นสามพันเก้าร้อย
84,000 eighty four thousand เอที โฟ เธาเซินด์ แปดหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 80,000 ไปจนถึงเลข 84,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 80,000 = eighty thousand (แปดหมื่น) , 80,100 = eighty thousand one hundred (แปดหมื่นหนึ่งร้อย) , 80,200 = eighty thousand two hundred (แปดหมื่นสองร้อย) , 80,300 = eighty thousand three hundred (แปดหมื่นสามร้อย) , 80,400 = eighty thousand four hundred (แปดหมื่นสี่ร้อย)