เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
8,000 ถึง 12,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
8,000 eight thousand เอท เธาเซินด์ แปดพัน
8,100 eight thousand one hundred เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด แปดพันหนึ่งร้อย
8,200 eight thousand two hundred เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด แปดพันสองร้อย
8,300 eight thousand three hundred เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด แปดพันสามร้อย
8,400 eight thousand four hundred เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด แปดพันสี่ร้อย
8,500 eight thousand five hundred เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด แปดพันห้าร้อย
8,600 eight thousand six hundred เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด แปดพันหกร้อย
8,700 eight thousand seven hundred เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปดพันเจ็ดร้อย
8,800 eight thousand eight hundred เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด แปดพันแปดร้อย
8,900 eight thousand nine hundred เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด แปดพันเก้าร้อย
9,000 nine thousand ไนน์ เธาเซินด์ เก้าพัน
9,100 nine thousand one hundred ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เก้าพันหนึ่งร้อย
9,200 nine thousand two hundred ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เก้าพันสองร้อย
9,300 nine thousand three hundred ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เก้าพันสามร้อย
9,400 nine thousand four hundred ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เก้าพันสี่ร้อย
9,500 nine thousand five hundred ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เก้าพันห้าร้อย
9,600 nine thousand six hundred ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เก้าพันหกร้อย
9,700 nine thousand seven hundred ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้าพันเจ็ดร้อย
9,800 nine thousand eight hundred ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เก้าพันแปดร้อย
9,900 nine thousand nine hundred ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้าพันเก้าร้อย
10,000 ten thousand เทน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่น
10,100 ten thousand one hundred เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
10,200 ten thousand two hundred เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสองร้อย
10,300 ten thousand three hundred เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสามร้อย
10,400 ten thousand four hundred เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นสี่ร้อย
10,500 ten thousand five hundred เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นห้าร้อย
10,600 ten thousand six hundred เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหกร้อย
10,700 ten thousand seven hundred เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
10,800 ten thousand eight hundred เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นแปดร้อย
10,900 ten thousand nine hundred เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นเก้าร้อย
11,000 eleven thousand อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
11,100 eleven thousand one hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
11,200 eleven thousand two hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
11,300 eleven thousand three hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
11,400 eleven thousand four hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
11,500 eleven thousand five hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
11,600 eleven thousand six hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
11,700 eleven thousand seven hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
11,800 eleven thousand eight hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
11,900 eleven thousand nine hundred อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
12,000 twelve thousand ทเวลฟว เธาเซินด์ หนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าเหมือนกันนะ วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 8,000 ไปจนถึงเลข 12,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 8,000 = eight thousand (แปดพัน) , 8,100 = eight thousand one hundred (แปดพันหนึ่งร้อย) , 8,200 = eight thousand two hundred (แปดพันสองร้อย) , 8,300 = eight thousand three hundred (แปดพันสามร้อย) , 8,400 = eight thousand four hundred (แปดพันสี่ร้อย)