เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
796,000 ถึง 800,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
796,000 seven hundred and ninety six thousand เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพัน
796,100 seven hundred and ninety six thousand one hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
796,200 seven hundred and ninety six thousand two hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อย
796,300 seven hundred and ninety six thousand three hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อย
796,400 seven hundred and ninety six thousand four hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อย
796,500 seven hundred and ninety six thousand five hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อย
796,600 seven hundred and ninety six thousand six hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อย
796,700 seven hundred and ninety six thousand seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
796,800 seven hundred and ninety six thousand eight hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อย
796,900 seven hundred and ninety six thousand nine hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อย
797,000 seven hundred and ninety seven thousand เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
797,100 seven hundred and ninety seven thousand one hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
797,200 seven hundred and ninety seven thousand two hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
797,300 seven hundred and ninety seven thousand three hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
797,400 seven hundred and ninety seven thousand four hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
797,500 seven hundred and ninety seven thousand five hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
797,600 seven hundred and ninety seven thousand six hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
797,700 seven hundred and ninety seven thousand seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
797,800 seven hundred and ninety seven thousand eight hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
797,900 seven hundred and ninety seven thousand nine hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
798,000 seven hundred and ninety eight thousand เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
798,100 seven hundred and ninety eight thousand one hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
798,200 seven hundred and ninety eight thousand two hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อย
798,300 seven hundred and ninety eight thousand three hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อย
798,400 seven hundred and ninety eight thousand four hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อย
798,500 seven hundred and ninety eight thousand five hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อย
798,600 seven hundred and ninety eight thousand six hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อย
798,700 seven hundred and ninety eight thousand seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
798,800 seven hundred and ninety eight thousand eight hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อย
798,900 seven hundred and ninety eight thousand nine hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย
799,000 seven hundred and ninety nine thousand เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
799,100 seven hundred and ninety nine thousand one hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
799,200 seven hundred and ninety nine thousand two hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อย
799,300 seven hundred and ninety nine thousand three hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อย
799,400 seven hundred and ninety nine thousand four hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
799,500 seven hundred and ninety nine thousand five hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย
799,600 seven hundred and ninety nine thousand six hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อย
799,700 seven hundred and ninety nine thousand seven hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
799,800 seven hundred and ninety nine thousand eight hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย
799,900 seven hundred and ninety nine thousand nine hundred เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
800,000 eight hundred thousand เอท ฮันเดรด เธาเซินด์ แปดแสน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีตอนเช้า วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 796,000 ไปจนถึงเลข 800,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 796,000 = seven hundred and ninety six thousand (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพัน) , 796,100 = seven hundred and ninety six thousand one hundred (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อย) , 796,200 = seven hundred and ninety six thousand two hundred (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อย) , 796,300 = seven hundred and ninety six thousand three hundred (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อย) , 796,400 = seven hundred and ninety six thousand four hundred (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อย)