เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
68,000 ถึง 72,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
68,000 sixty eight thousand ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ หกหมื่นแปดพัน
68,100 sixty eight thousand one hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
68,200 sixty eight thousand two hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันสองร้อย
68,300 sixty eight thousand three hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันสามร้อย
68,400 sixty eight thousand four hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันสี่ร้อย
68,500 sixty eight thousand five hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันห้าร้อย
68,600 sixty eight thousand six hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันหกร้อย
68,700 sixty eight thousand seven hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
68,800 sixty eight thousand eight hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันแปดร้อย
68,900 sixty eight thousand nine hundred ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นแปดพันเก้าร้อย
69,000 sixty nine thousand ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ หกหมื่นเก้าพัน
69,100 sixty nine thousand one hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
69,200 sixty nine thousand two hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันสองร้อย
69,300 sixty nine thousand three hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันสามร้อย
69,400 sixty nine thousand four hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
69,500 sixty nine thousand five hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันห้าร้อย
69,600 sixty nine thousand six hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันหกร้อย
69,700 sixty nine thousand seven hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
69,800 sixty nine thousand eight hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันแปดร้อย
69,900 sixty nine thousand nine hundred ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
70,000 seventy thousand เซฟเวินที เธาเซินด์ เจ็ดหมื่น
70,100 seventy thousand one hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย
70,200 seventy thousand two hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสองร้อย
70,300 seventy thousand three hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสามร้อย
70,400 seventy thousand four hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นสี่ร้อย
70,500 seventy thousand five hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดหมื่นห้าร้อย
70,600 seventy thousand six hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหกร้อย
70,700 seventy thousand seven hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อย
70,800 seventy thousand eight hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดหมื่นแปดร้อย
70,900 seventy thousand nine hundred เซฟเวินที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นเก้าร้อย
71,000 seventy one thousand เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
71,100 seventy one thousand one hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
71,200 seventy one thousand two hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
71,300 seventy one thousand three hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
71,400 seventy one thousand four hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
71,500 seventy one thousand five hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
71,600 seventy one thousand six hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
71,700 seventy one thousand seven hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
71,800 seventy one thousand eight hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
71,900 seventy one thousand nine hundred เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
72,000 seventy two thousand เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ เจ็ดหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าเหมือนกันนะ วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 68,000 ไปจนถึงเลข 72,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 68,000 = sixty eight thousand (หกหมื่นแปดพัน) , 68,100 = sixty eight thousand one hundred (หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) , 68,200 = sixty eight thousand two hundred (หกหมื่นแปดพันสองร้อย) , 68,300 = sixty eight thousand three hundred (หกหมื่นแปดพันสามร้อย) , 68,400 = sixty eight thousand four hundred (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อย)