เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
64,000 ถึง 68,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
64,000 sixty four thousand ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หกหมื่นสี่พัน
64,100 sixty four thousand one hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
64,200 sixty four thousand two hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันสองร้อย
64,300 sixty four thousand three hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันสามร้อย
64,400 sixty four thousand four hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันสี่ร้อย
64,500 sixty four thousand five hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันห้าร้อย
64,600 sixty four thousand six hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันหกร้อย
64,700 sixty four thousand seven hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
64,800 sixty four thousand eight hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันแปดร้อย
64,900 sixty four thousand nine hundred ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นสี่พันเก้าร้อย
65,000 sixty five thousand ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ หกหมื่นห้าพัน
65,100 sixty five thousand one hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
65,200 sixty five thousand two hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันสองร้อย
65,300 sixty five thousand three hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันสามร้อย
65,400 sixty five thousand four hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันสี่ร้อย
65,500 sixty five thousand five hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันห้าร้อย
65,600 sixty five thousand six hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันหกร้อย
65,700 sixty five thousand seven hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
65,800 sixty five thousand eight hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันแปดร้อย
65,900 sixty five thousand nine hundred ซิคซ์ที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นห้าพันเก้าร้อย
66,000 sixty six thousand ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ หกหมื่นหกพัน
66,100 sixty six thousand one hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
66,200 sixty six thousand two hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นหกพันสองร้อย
66,300 sixty six thousand three hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นหกพันสามร้อย
66,400 sixty six thousand four hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นหกพันสี่ร้อย
66,500 sixty six thousand five hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นหกพันห้าร้อย
66,600 sixty six thousand six hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นหกพันหกร้อย
66,700 sixty six thousand seven hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
66,800 sixty six thousand eight hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นหกพันแปดร้อย
66,900 sixty six thousand nine hundred ซิคซ์ที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นหกพันเก้าร้อย
67,000 sixty seven thousand ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ หกหมื่นเจ็ดพัน
67,100 sixty seven thousand one hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
67,200 sixty seven thousand two hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
67,300 sixty seven thousand three hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
67,400 sixty seven thousand four hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
67,500 sixty seven thousand five hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
67,600 sixty seven thousand six hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
67,700 sixty seven thousand seven hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
67,800 sixty seven thousand eight hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
67,900 sixty seven thousand nine hundred ซิคซ์ที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
68,000 sixty eight thousand ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ หกหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

อรุณสวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 64,000 ไปจนถึงเลข 68,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 64,000 = sixty four thousand (หกหมื่นสี่พัน) , 64,100 = sixty four thousand one hundred (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย) , 64,200 = sixty four thousand two hundred (หกหมื่นสี่พันสองร้อย) , 64,300 = sixty four thousand three hundred (หกหมื่นสี่พันสามร้อย) , 64,400 = sixty four thousand four hundred (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อย)