เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
608,000 ถึง 612,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
608,000 six hundred and eight thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ หกแสนแปดพัน
608,100 six hundred and eight thousand one hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกแสนแปดพันหนึ่งร้อย
608,200 six hundred and eight thousand two hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกแสนแปดพันสองร้อย
608,300 six hundred and eight thousand three hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกแสนแปดพันสามร้อย
608,400 six hundred and eight thousand four hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกแสนแปดพันสี่ร้อย
608,500 six hundred and eight thousand five hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกแสนแปดพันห้าร้อย
608,600 six hundred and eight thousand six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกแสนแปดพันหกร้อย
608,700 six hundred and eight thousand seven hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกแสนแปดพันเจ็ดร้อย
608,800 six hundred and eight thousand eight hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกแสนแปดพันแปดร้อย
608,900 six hundred and eight thousand nine hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกแสนแปดพันเก้าร้อย
609,000 six hundred and nine thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ หกแสนเก้าพัน
609,100 six hundred and nine thousand one hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกแสนเก้าพันหนึ่งร้อย
609,200 six hundred and nine thousand two hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกแสนเก้าพันสองร้อย
609,300 six hundred and nine thousand three hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกแสนเก้าพันสามร้อย
609,400 six hundred and nine thousand four hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกแสนเก้าพันสี่ร้อย
609,500 six hundred and nine thousand five hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกแสนเก้าพันห้าร้อย
609,600 six hundred and nine thousand six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกแสนเก้าพันหกร้อย
609,700 six hundred and nine thousand seven hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
609,800 six hundred and nine thousand eight hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกแสนเก้าพันแปดร้อย
609,900 six hundred and nine thousand nine hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกแสนเก้าพันเก้าร้อย
610,000 six hundred and ten thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่น
610,100 six hundred and ten thousand one hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
610,200 six hundred and ten thousand two hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นสองร้อย
610,300 six hundred and ten thousand three hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย
610,400 six hundred and ten thousand four hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อย
610,500 six hundred and ten thousand five hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
610,600 six hundred and ten thousand six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
610,700 six hundred and ten thousand seven hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
610,800 six hundred and ten thousand eight hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
610,900 six hundred and ten thousand nine hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย
611,000 six hundred and eleven thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
611,100 six hundred and eleven thousand one hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
611,200 six hundred and eleven thousand two hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
611,300 six hundred and eleven thousand three hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
611,400 six hundred and eleven thousand four hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
611,500 six hundred and eleven thousand five hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
611,600 six hundred and eleven thousand six hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
611,700 six hundred and eleven thousand seven hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
611,800 six hundred and eleven thousand eight hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
611,900 six hundred and eleven thousand nine hundred ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
612,000 six hundred and twelve thousand ซิคซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ หกแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 608,000 ไปจนถึงเลข 612,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 608,000 = six hundred and eight thousand (หกแสนแปดพัน) , 608,100 = six hundred and eight thousand one hundred (หกแสนแปดพันหนึ่งร้อย) , 608,200 = six hundred and eight thousand two hundred (หกแสนแปดพันสองร้อย) , 608,300 = six hundred and eight thousand three hundred (หกแสนแปดพันสามร้อย) , 608,400 = six hundred and eight thousand four hundred (หกแสนแปดพันสี่ร้อย)