เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
60,000 ถึง 64,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
60,000 sixty thousand ซิคซ์ที เธาเซินด์ หกหมื่น
60,100 sixty thousand one hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งร้อย
60,200 sixty thousand two hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นสองร้อย
60,300 sixty thousand three hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นสามร้อย
60,400 sixty thousand four hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นสี่ร้อย
60,500 sixty thousand five hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นห้าร้อย
60,600 sixty thousand six hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นหกร้อย
60,700 sixty thousand seven hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นเจ็ดร้อย
60,800 sixty thousand eight hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นแปดร้อย
60,900 sixty thousand nine hundred ซิคซ์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นเก้าร้อย
61,000 sixty one thousand ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ หกหมื่นหนึ่งพัน
61,100 sixty one thousand one hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
61,200 sixty one thousand two hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
61,300 sixty one thousand three hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
61,400 sixty one thousand four hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
61,500 sixty one thousand five hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
61,600 sixty one thousand six hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
61,700 sixty one thousand seven hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
61,800 sixty one thousand eight hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
61,900 sixty one thousand nine hundred ซิคซ์ที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
62,000 sixty two thousand ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ หกหมื่นสองพัน
62,100 sixty two thousand one hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
62,200 sixty two thousand two hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นสองพันสองร้อย
62,300 sixty two thousand three hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นสองพันสามร้อย
62,400 sixty two thousand four hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นสองพันสี่ร้อย
62,500 sixty two thousand five hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นสองพันห้าร้อย
62,600 sixty two thousand six hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นสองพันหกร้อย
62,700 sixty two thousand seven hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
62,800 sixty two thousand eight hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นสองพันแปดร้อย
62,900 sixty two thousand nine hundred ซิคซ์ที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นสองพันเก้าร้อย
63,000 sixty three thousand ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ หกหมื่นสามพัน
63,100 sixty three thousand one hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
63,200 sixty three thousand two hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกหมื่นสามพันสองร้อย
63,300 sixty three thousand three hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกหมื่นสามพันสามร้อย
63,400 sixty three thousand four hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกหมื่นสามพันสี่ร้อย
63,500 sixty three thousand five hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกหมื่นสามพันห้าร้อย
63,600 sixty three thousand six hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกหมื่นสามพันหกร้อย
63,700 sixty three thousand seven hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
63,800 sixty three thousand eight hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกหมื่นสามพันแปดร้อย
63,900 sixty three thousand nine hundred ซิคซ์ที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกหมื่นสามพันเก้าร้อย
64,000 sixty four thousand ซิคซ์ที โฟ เธาเซินด์ หกหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 60,000 ไปจนถึงเลข 64,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 60,000 = sixty thousand (หกหมื่น) , 60,100 = sixty thousand one hundred (หกหมื่นหนึ่งร้อย) , 60,200 = sixty thousand two hundred (หกหมื่นสองร้อย) , 60,300 = sixty thousand three hundred (หกหมื่นสามร้อย) , 60,400 = sixty thousand four hundred (หกหมื่นสี่ร้อย)