เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
512,000 ถึง 516,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
512,000 five hundred and twelve thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
512,100 five hundred and twelve thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
512,200 five hundred and twelve thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย
512,300 five hundred and twelve thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย
512,400 five hundred and twelve thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
512,500 five hundred and twelve thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย
512,600 five hundred and twelve thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
512,700 five hundred and twelve thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
512,800 five hundred and twelve thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย
512,900 five hundred and twelve thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย
513,000 five hundred and thirteen thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
513,100 five hundred and thirteen thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
513,200 five hundred and thirteen thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย
513,300 five hundred and thirteen thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย
513,400 five hundred and thirteen thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อย
513,500 five hundred and thirteen thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย
513,600 five hundred and thirteen thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อย
513,700 five hundred and thirteen thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
513,800 five hundred and thirteen thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย
513,900 five hundred and thirteen thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย
514,000 five hundred and fourteen thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
514,100 five hundred and fourteen thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
514,200 five hundred and fourteen thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย
514,300 five hundred and fourteen thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย
514,400 five hundred and fourteen thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อย
514,500 five hundred and fourteen thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
514,600 five hundred and fourteen thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อย
514,700 five hundred and fourteen thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
514,800 five hundred and fourteen thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย
514,900 five hundred and fourteen thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อย
515,000 five hundred and fifteen thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
515,100 five hundred and fifteen thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
515,200 five hundred and fifteen thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย
515,300 five hundred and fifteen thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อย
515,400 five hundred and fifteen thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย
515,500 five hundred and fifteen thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย
515,600 five hundred and fifteen thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย
515,700 five hundred and fifteen thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
515,800 five hundred and fifteen thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
515,900 five hundred and fifteen thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อย
516,000 five hundred and sixteen thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ทีน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 512,000 ไปจนถึงเลข 516,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 512,000 = five hundred and twelve thousand (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) , 512,100 = five hundred and twelve thousand one hundred (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย) , 512,200 = five hundred and twelve thousand two hundred (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย) , 512,300 = five hundred and twelve thousand three hundred (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย) , 512,400 = five hundred and twelve thousand four hundred (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย)