เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
508,000 ถึง 512,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
508,000 five hundred and eight thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ห้าแสนแปดพัน
508,100 five hundred and eight thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อย
508,200 five hundred and eight thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันสองร้อย
508,300 five hundred and eight thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันสามร้อย
508,400 five hundred and eight thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันสี่ร้อย
508,500 five hundred and eight thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันห้าร้อย
508,600 five hundred and eight thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันหกร้อย
508,700 five hundred and eight thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อย
508,800 five hundred and eight thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันแปดร้อย
508,900 five hundred and eight thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนแปดพันเก้าร้อย
509,000 five hundred and nine thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ห้าแสนเก้าพัน
509,100 five hundred and nine thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อย
509,200 five hundred and nine thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันสองร้อย
509,300 five hundred and nine thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันสามร้อย
509,400 five hundred and nine thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันสี่ร้อย
509,500 five hundred and nine thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันห้าร้อย
509,600 five hundred and nine thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันหกร้อย
509,700 five hundred and nine thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
509,800 five hundred and nine thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันแปดร้อย
509,900 five hundred and nine thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนเก้าพันเก้าร้อย
510,000 five hundred and ten thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่น
510,100 five hundred and ten thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
510,200 five hundred and ten thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อย
510,300 five hundred and ten thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย
510,400 five hundred and ten thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อย
510,500 five hundred and ten thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
510,600 five hundred and ten thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
510,700 five hundred and ten thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
510,800 five hundred and ten thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
510,900 five hundred and ten thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย
511,000 five hundred and eleven thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
511,100 five hundred and eleven thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
511,200 five hundred and eleven thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
511,300 five hundred and eleven thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
511,400 five hundred and eleven thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
511,500 five hundred and eleven thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
511,600 five hundred and eleven thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
511,700 five hundred and eleven thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
511,800 five hundred and eleven thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
511,900 five hundred and eleven thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
512,000 five hundred and twelve thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 508,000 ไปจนถึงเลข 512,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 508,000 = five hundred and eight thousand (ห้าแสนแปดพัน) , 508,100 = five hundred and eight thousand one hundred (ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อย) , 508,200 = five hundred and eight thousand two hundred (ห้าแสนแปดพันสองร้อย) , 508,300 = five hundred and eight thousand three hundred (ห้าแสนแปดพันสามร้อย) , 508,400 = five hundred and eight thousand four hundred (ห้าแสนแปดพันสี่ร้อย)