เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
500,000 ถึง 504,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
500,000 five hundred thousand ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ห้าแสน
500,100 five hundred thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งร้อย
500,200 five hundred thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนสองร้อย
500,300 five hundred thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนสามร้อย
500,400 five hundred thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนสี่ร้อย
500,500 five hundred thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนห้าร้อย
500,600 five hundred thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหกร้อย
500,700 five hundred thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนเจ็ดร้อย
500,800 five hundred thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนแปดร้อย
500,900 five hundred thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนเก้าร้อย
501,000 five hundred and one thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ห้าแสนหนึ่งพัน
501,100 five hundred and one thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
501,200 five hundred and one thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อย
501,300 five hundred and one thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อย
501,400 five hundred and one thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อย
501,500 five hundred and one thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อย
501,600 five hundred and one thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อย
501,700 five hundred and one thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อย
501,800 five hundred and one thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อย
501,900 five hundred and one thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
502,000 five hundred and two thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ห้าแสนสองพัน
502,100 five hundred and two thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนสองพันหนึ่งร้อย
502,200 five hundred and two thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนสองพันสองร้อย
502,300 five hundred and two thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนสองพันสามร้อย
502,400 five hundred and two thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนสองพันสี่ร้อย
502,500 five hundred and two thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนสองพันห้าร้อย
502,600 five hundred and two thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนสองพันหกร้อย
502,700 five hundred and two thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อย
502,800 five hundred and two thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนสองพันแปดร้อย
502,900 five hundred and two thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนสองพันเก้าร้อย
503,000 five hundred and three thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ห้าแสนสามพัน
503,100 five hundred and three thousand one hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าแสนสามพันหนึ่งร้อย
503,200 five hundred and three thousand two hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าแสนสามพันสองร้อย
503,300 five hundred and three thousand three hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าแสนสามพันสามร้อย
503,400 five hundred and three thousand four hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าแสนสามพันสี่ร้อย
503,500 five hundred and three thousand five hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าแสนสามพันห้าร้อย
503,600 five hundred and three thousand six hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าแสนสามพันหกร้อย
503,700 five hundred and three thousand seven hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าแสนสามพันเจ็ดร้อย
503,800 five hundred and three thousand eight hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าแสนสามพันแปดร้อย
503,900 five hundred and three thousand nine hundred ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าแสนสามพันเก้าร้อย
504,000 five hundred and four thousand ไฟฟว ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ห้าแสนสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดีตอนเช้า วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 500,000 ไปจนถึงเลข 504,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 500,000 = five hundred thousand (ห้าแสน) , 500,100 = five hundred thousand one hundred (ห้าแสนหนึ่งร้อย) , 500,200 = five hundred thousand two hundred (ห้าแสนสองร้อย) , 500,300 = five hundred thousand three hundred (ห้าแสนสามร้อย) , 500,400 = five hundred thousand four hundred (ห้าแสนสี่ร้อย)