เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
480,000 ถึง 484,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
480,000 four hundred and eighty thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ สี่แสนแปดหมื่น
480,100 four hundred and eighty thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย
480,200 four hundred and eighty thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองร้อย
480,300 four hundred and eighty thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามร้อย
480,400 four hundred and eighty thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อย
480,500 four hundred and eighty thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อย
480,600 four hundred and eighty thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหกร้อย
480,700 four hundred and eighty thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อย
480,800 four hundred and eighty thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อย
480,900 four hundred and eighty thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อย
481,000 four hundred and eighty one thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
481,100 four hundred and eighty one thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
481,200 four hundred and eighty one thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
481,300 four hundred and eighty one thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
481,400 four hundred and eighty one thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
481,500 four hundred and eighty one thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
481,600 four hundred and eighty one thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
481,700 four hundred and eighty one thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
481,800 four hundred and eighty one thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
481,900 four hundred and eighty one thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
482,000 four hundred and eighty two thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ สี่แสนแปดหมื่นสองพัน
482,100 four hundred and eighty two thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
482,200 four hundred and eighty two thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันสองร้อย
482,300 four hundred and eighty two thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อย
482,400 four hundred and eighty two thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย
482,500 four hundred and eighty two thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย
482,600 four hundred and eighty two thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อย
482,700 four hundred and eighty two thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
482,800 four hundred and eighty two thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อย
482,900 four hundred and eighty two thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อย
483,000 four hundred and eighty three thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ สี่แสนแปดหมื่นสามพัน
483,100 four hundred and eighty three thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
483,200 four hundred and eighty three thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อย
483,300 four hundred and eighty three thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อย
483,400 four hundred and eighty three thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อย
483,500 four hundred and eighty three thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อย
483,600 four hundred and eighty three thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อย
483,700 four hundred and eighty three thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
483,800 four hundred and eighty three thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อย
483,900 four hundred and eighty three thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อย
484,000 four hundred and eighty four thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 480,000 ไปจนถึงเลข 484,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 480,000 = four hundred and eighty thousand (สี่แสนแปดหมื่น) , 480,100 = four hundred and eighty thousand one hundred (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย) , 480,200 = four hundred and eighty thousand two hundred (สี่แสนแปดหมื่นสองร้อย) , 480,300 = four hundred and eighty thousand three hundred (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อย) , 480,400 = four hundred and eighty thousand four hundred (สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อย)