เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
468,000 ถึง 472,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
468,000 four hundred and sixty eight thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ สี่แสนหกหมื่นแปดพัน
468,100 four hundred and sixty eight thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
468,200 four hundred and sixty eight thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันสองร้อย
468,300 four hundred and sixty eight thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย
468,400 four hundred and sixty eight thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อย
468,500 four hundred and sixty eight thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อย
468,600 four hundred and sixty eight thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อย
468,700 four hundred and sixty eight thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
468,800 four hundred and sixty eight thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อย
468,900 four hundred and sixty eight thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อย
469,000 four hundred and sixty nine thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ สี่แสนหกหมื่นเก้าพัน
469,100 four hundred and sixty nine thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
469,200 four hundred and sixty nine thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อย
469,300 four hundred and sixty nine thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อย
469,400 four hundred and sixty nine thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
469,500 four hundred and sixty nine thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อย
469,600 four hundred and sixty nine thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อย
469,700 four hundred and sixty nine thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
469,800 four hundred and sixty nine thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อย
469,900 four hundred and sixty nine thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
470,000 four hundred and seventy thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ สี่แสนเจ็ดหมื่น
470,100 four hundred and seventy thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย
470,200 four hundred and seventy thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อย
470,300 four hundred and seventy thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อย
470,400 four hundred and seventy thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อย
470,500 four hundred and seventy thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย
470,600 four hundred and seventy thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อย
470,700 four hundred and seventy thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อย
470,800 four hundred and seventy thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อย
470,900 four hundred and seventy thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อย
471,000 four hundred and seventy one thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
471,100 four hundred and seventy one thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
471,200 four hundred and seventy one thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
471,300 four hundred and seventy one thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
471,400 four hundred and seventy one thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
471,500 four hundred and seventy one thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
471,600 four hundred and seventy one thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
471,700 four hundred and seventy one thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
471,800 four hundred and seventy one thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
471,900 four hundred and seventy one thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
472,000 four hundred and seventy two thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เธาเซินด์ สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 468,000 ไปจนถึงเลข 472,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 468,000 = four hundred and sixty eight thousand (สี่แสนหกหมื่นแปดพัน) , 468,100 = four hundred and sixty eight thousand one hundred (สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) , 468,200 = four hundred and sixty eight thousand two hundred (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสองร้อย) , 468,300 = four hundred and sixty eight thousand three hundred (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย) , 468,400 = four hundred and sixty eight thousand four hundred (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อย)