เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
400,000 ถึง 404,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
400,000 four hundred thousand โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ สี่แสน
400,100 four hundred thousand one hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งร้อย
400,200 four hundred thousand two hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนสองร้อย
400,300 four hundred thousand three hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนสามร้อย
400,400 four hundred thousand four hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนสี่ร้อย
400,500 four hundred thousand five hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนห้าร้อย
400,600 four hundred thousand six hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนหกร้อย
400,700 four hundred thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนเจ็ดร้อย
400,800 four hundred thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนแปดร้อย
400,900 four hundred thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนเก้าร้อย
401,000 four hundred and one thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ สี่แสนหนึ่งพัน
401,100 four hundred and one thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
401,200 four hundred and one thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันสองร้อย
401,300 four hundred and one thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันสามร้อย
401,400 four hundred and one thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อย
401,500 four hundred and one thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันห้าร้อย
401,600 four hundred and one thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันหกร้อย
401,700 four hundred and one thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อย
401,800 four hundred and one thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อย
401,900 four hundred and one thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนหนึ่งพันเก้าร้อย
402,000 four hundred and two thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ สี่แสนสองพัน
402,100 four hundred and two thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนสองพันหนึ่งร้อย
402,200 four hundred and two thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนสองพันสองร้อย
402,300 four hundred and two thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนสองพันสามร้อย
402,400 four hundred and two thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนสองพันสี่ร้อย
402,500 four hundred and two thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนสองพันห้าร้อย
402,600 four hundred and two thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนสองพันหกร้อย
402,700 four hundred and two thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนสองพันเจ็ดร้อย
402,800 four hundred and two thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนสองพันแปดร้อย
402,900 four hundred and two thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนสองพันเก้าร้อย
403,000 four hundred and three thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ สี่แสนสามพัน
403,100 four hundred and three thousand one hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่แสนสามพันหนึ่งร้อย
403,200 four hundred and three thousand two hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่แสนสามพันสองร้อย
403,300 four hundred and three thousand three hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่แสนสามพันสามร้อย
403,400 four hundred and three thousand four hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่แสนสามพันสี่ร้อย
403,500 four hundred and three thousand five hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่แสนสามพันห้าร้อย
403,600 four hundred and three thousand six hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่แสนสามพันหกร้อย
403,700 four hundred and three thousand seven hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่แสนสามพันเจ็ดร้อย
403,800 four hundred and three thousand eight hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่แสนสามพันแปดร้อย
403,900 four hundred and three thousand nine hundred โฟ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่แสนสามพันเก้าร้อย
404,000 four hundred and four thousand โฟ ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สี่แสนสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

เช้าๆอากาศสดใส วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 400,000 ไปจนถึงเลข 404,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 400,000 = four hundred thousand (สี่แสน) , 400,100 = four hundred thousand one hundred (สี่แสนหนึ่งร้อย) , 400,200 = four hundred thousand two hundred (สี่แสนสองร้อย) , 400,300 = four hundred thousand three hundred (สี่แสนสามร้อย) , 400,400 = four hundred thousand four hundred (สี่แสนสี่ร้อย)