เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
4,000 ถึง 8,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
4,000 four thousand โฟ เธาเซินด์ สี่พัน
4,100 four thousand one hundred โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สี่พันหนึ่งร้อย
4,200 four thousand two hundred โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สี่พันสองร้อย
4,300 four thousand three hundred โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สี่พันสามร้อย
4,400 four thousand four hundred โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สี่พันสี่ร้อย
4,500 four thousand five hundred โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สี่พันห้าร้อย
4,600 four thousand six hundred โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สี่พันหกร้อย
4,700 four thousand seven hundred โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่พันเจ็ดร้อย
4,800 four thousand eight hundred โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สี่พันแปดร้อย
4,900 four thousand nine hundred โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่พันเก้าร้อย
5,000 five thousand ไฟฟว เธาเซินด์ ห้าพัน
5,100 five thousand one hundred ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด ห้าพันหนึ่งร้อย
5,200 five thousand two hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด ห้าพันสองร้อย
5,300 five thousand three hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด ห้าพันสามร้อย
5,400 five thousand four hundred ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด ห้าพันสี่ร้อย
5,500 five thousand five hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด ห้าพันห้าร้อย
5,600 five thousand six hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด ห้าพันหกร้อย
5,700 five thousand seven hundred ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้าพันเจ็ดร้อย
5,800 five thousand eight hundred ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด ห้าพันแปดร้อย
5,900 five thousand nine hundred ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้าพันเก้าร้อย
6,000 six thousand ซิคซ์ เธาเซินด์ หกพัน
6,100 six thousand one hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด หกพันหนึ่งร้อย
6,200 six thousand two hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด หกพันสองร้อย
6,300 six thousand three hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด หกพันสามร้อย
6,400 six thousand four hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด หกพันสี่ร้อย
6,500 six thousand five hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด หกพันห้าร้อย
6,600 six thousand six hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด หกพันหกร้อย
6,700 six thousand seven hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หกพันเจ็ดร้อย
6,800 six thousand eight hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด หกพันแปดร้อย
6,900 six thousand nine hundred ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด หกพันเก้าร้อย
7,000 seven thousand เซฟเวิน เธาเซินด์ เจ็ดพัน
7,100 seven thousand one hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด เจ็ดพันหนึ่งร้อย
7,200 seven thousand two hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด เจ็ดพันสองร้อย
7,300 seven thousand three hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ดพันสามร้อย
7,400 seven thousand four hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด เจ็ดพันสี่ร้อย
7,500 seven thousand five hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด เจ็ดพันห้าร้อย
7,600 seven thousand six hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด เจ็ดพันหกร้อย
7,700 seven thousand seven hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ดพันเจ็ดร้อย
7,800 seven thousand eight hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด เจ็ดพันแปดร้อย
7,900 seven thousand nine hundred เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ดพันเก้าร้อย
8,000 eight thousand เอท เธาเซินด์ แปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

ตื่นเช้าเหมือนกันนะ วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 4,000 ไปจนถึงเลข 8,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 4 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 4,000 = four thousand (สี่พัน) , 4,100 = four thousand one hundred (สี่พันหนึ่งร้อย) , 4,200 = four thousand two hundred (สี่พันสองร้อย) , 4,300 = four thousand three hundred (สี่พันสามร้อย) , 4,400 = four thousand four hundred (สี่พันสี่ร้อย)