เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
388,000 ถึง 392,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
388,000 three hundred and eighty eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นแปดพัน
388,100 three hundred and eighty eight thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
388,200 three hundred and eighty eight thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อย
388,300 three hundred and eighty eight thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อย
388,400 three hundred and eighty eight thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อย
388,500 three hundred and eighty eight thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อย
388,600 three hundred and eighty eight thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อย
388,700 three hundred and eighty eight thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
388,800 three hundred and eighty eight thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อย
388,900 three hundred and eighty eight thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อย
389,000 three hundred and eighty nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นเก้าพัน
389,100 three hundred and eighty nine thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
389,200 three hundred and eighty nine thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อย
389,300 three hundred and eighty nine thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อย
389,400 three hundred and eighty nine thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
389,500 three hundred and eighty nine thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อย
389,600 three hundred and eighty nine thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อย
389,700 three hundred and eighty nine thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
389,800 three hundred and eighty nine thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อย
389,900 three hundred and eighty nine thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
390,000 three hundred and ninety thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ สามแสนเก้าหมื่น
390,100 three hundred and ninety thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อย
390,200 three hundred and ninety thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นสองร้อย
390,300 three hundred and ninety thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นสามร้อย
390,400 three hundred and ninety thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อย
390,500 three hundred and ninety thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อย
390,600 three hundred and ninety thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหกร้อย
390,700 three hundred and ninety thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อย
390,800 three hundred and ninety thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นแปดร้อย
390,900 three hundred and ninety thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อย
391,000 three hundred and ninety one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
391,100 three hundred and ninety one thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
391,200 three hundred and ninety one thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
391,300 three hundred and ninety one thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
391,400 three hundred and ninety one thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
391,500 three hundred and ninety one thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
391,600 three hundred and ninety one thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
391,700 three hundred and ninety one thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
391,800 three hundred and ninety one thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
391,900 three hundred and ninety one thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
392,000 three hundred and ninety two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เธาเซินด์ สามแสนเก้าหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 388,000 ไปจนถึงเลข 392,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 388,000 = three hundred and eighty eight thousand (สามแสนแปดหมื่นแปดพัน) , 388,100 = three hundred and eighty eight thousand one hundred (สามแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย) , 388,200 = three hundred and eighty eight thousand two hundred (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อย) , 388,300 = three hundred and eighty eight thousand three hundred (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อย) , 388,400 = three hundred and eighty eight thousand four hundred (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อย)