เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
384,000 ถึง 388,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
384,000 three hundred and eighty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นสี่พัน
384,100 three hundred and eighty four thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
384,200 three hundred and eighty four thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อย
384,300 three hundred and eighty four thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อย
384,400 three hundred and eighty four thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อย
384,500 three hundred and eighty four thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อย
384,600 three hundred and eighty four thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อย
384,700 three hundred and eighty four thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
384,800 three hundred and eighty four thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อย
384,900 three hundred and eighty four thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
385,000 three hundred and eighty five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นห้าพัน
385,100 three hundred and eighty five thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
385,200 three hundred and eighty five thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อย
385,300 three hundred and eighty five thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อย
385,400 three hundred and eighty five thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อย
385,500 three hundred and eighty five thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อย
385,600 three hundred and eighty five thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อย
385,700 three hundred and eighty five thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
385,800 three hundred and eighty five thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อย
385,900 three hundred and eighty five thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อย
386,000 three hundred and eighty six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นหกพัน
386,100 three hundred and eighty six thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
386,200 three hundred and eighty six thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อย
386,300 three hundred and eighty six thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อย
386,400 three hundred and eighty six thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อย
386,500 three hundred and eighty six thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อย
386,600 three hundred and eighty six thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อย
386,700 three hundred and eighty six thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
386,800 three hundred and eighty six thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อย
386,900 three hundred and eighty six thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อย
387,000 three hundred and eighty seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
387,100 three hundred and eighty seven thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
387,200 three hundred and eighty seven thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
387,300 three hundred and eighty seven thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
387,400 three hundred and eighty seven thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
387,500 three hundred and eighty seven thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
387,600 three hundred and eighty seven thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
387,700 three hundred and eighty seven thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
387,800 three hundred and eighty seven thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
387,900 three hundred and eighty seven thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
388,000 three hundred and eighty eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เอท เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

อรุณสวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 384,000 ไปจนถึงเลข 388,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 384,000 = three hundred and eighty four thousand (สามแสนแปดหมื่นสี่พัน) , 384,100 = three hundred and eighty four thousand one hundred (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย) , 384,200 = three hundred and eighty four thousand two hundred (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อย) , 384,300 = three hundred and eighty four thousand three hundred (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อย) , 384,400 = three hundred and eighty four thousand four hundred (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อย)