เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
380,000 ถึง 384,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
380,000 three hundred and eighty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่น
380,100 three hundred and eighty thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย
380,200 three hundred and eighty thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองร้อย
380,300 three hundred and eighty thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามร้อย
380,400 three hundred and eighty thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสี่ร้อย
380,500 three hundred and eighty thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นห้าร้อย
380,600 three hundred and eighty thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหกร้อย
380,700 three hundred and eighty thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อย
380,800 three hundred and eighty thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นแปดร้อย
380,900 three hundred and eighty thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อย
381,000 three hundred and eighty one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
381,100 three hundred and eighty one thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
381,200 three hundred and eighty one thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
381,300 three hundred and eighty one thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
381,400 three hundred and eighty one thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
381,500 three hundred and eighty one thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
381,600 three hundred and eighty one thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
381,700 three hundred and eighty one thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
381,800 three hundred and eighty one thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
381,900 three hundred and eighty one thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
382,000 three hundred and eighty two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นสองพัน
382,100 three hundred and eighty two thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
382,200 three hundred and eighty two thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อย
382,300 three hundred and eighty two thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อย
382,400 three hundred and eighty two thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย
382,500 three hundred and eighty two thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย
382,600 three hundred and eighty two thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อย
382,700 three hundred and eighty two thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
382,800 three hundred and eighty two thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อย
382,900 three hundred and eighty two thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อย
383,000 three hundred and eighty three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นสามพัน
383,100 three hundred and eighty three thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
383,200 three hundred and eighty three thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อย
383,300 three hundred and eighty three thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อย
383,400 three hundred and eighty three thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อย
383,500 three hundred and eighty three thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อย
383,600 three hundred and eighty three thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อย
383,700 three hundred and eighty three thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
383,800 three hundred and eighty three thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อย
383,900 three hundred and eighty three thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อย
384,000 three hundred and eighty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที โฟ เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 380,000 ไปจนถึงเลข 384,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก มีค่าของช่วงตัวเลขที่ 4,000 ตัวอย่างเช่น 380,000 = three hundred and eighty thousand (สามแสนแปดหมื่น) , 380,100 = three hundred and eighty thousand one hundred (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย) , 380,200 = three hundred and eighty thousand two hundred (สามแสนแปดหมื่นสองร้อย) , 380,300 = three hundred and eighty thousand three hundred (สามแสนแปดหมื่นสามร้อย) , 380,400 = three hundred and eighty thousand four hundred (สามแสนแปดหมื่นสี่ร้อย)