เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
376,000 ถึง 380,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
376,000 three hundred and seventy six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
376,100 three hundred and seventy six thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
376,200 three hundred and seventy six thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อย
376,300 three hundred and seventy six thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อย
376,400 three hundred and seventy six thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อย
376,500 three hundred and seventy six thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อย
376,600 three hundred and seventy six thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย
376,700 three hundred and seventy six thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
376,800 three hundred and seventy six thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อย
376,900 three hundred and seventy six thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อย
377,000 three hundred and seventy seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
377,100 three hundred and seventy seven thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
377,200 three hundred and seventy seven thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
377,300 three hundred and seventy seven thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
377,400 three hundred and seventy seven thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
377,500 three hundred and seventy seven thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
377,600 three hundred and seventy seven thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
377,700 three hundred and seventy seven thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
377,800 three hundred and seventy seven thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
377,900 three hundred and seventy seven thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
378,000 three hundred and seventy eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
378,100 three hundred and seventy eight thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
378,200 three hundred and seventy eight thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อย
378,300 three hundred and seventy eight thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อย
378,400 three hundred and seventy eight thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อย
378,500 three hundred and seventy eight thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อย
378,600 three hundred and seventy eight thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อย
378,700 three hundred and seventy eight thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
378,800 three hundred and seventy eight thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อย
378,900 three hundred and seventy eight thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อย
379,000 three hundred and seventy nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
379,100 three hundred and seventy nine thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
379,200 three hundred and seventy nine thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อย
379,300 three hundred and seventy nine thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อย
379,400 three hundred and seventy nine thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
379,500 three hundred and seventy nine thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อย
379,600 three hundred and seventy nine thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อย
379,700 three hundred and seventy nine thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
379,800 three hundred and seventy nine thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อย
379,900 three hundred and seventy nine thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
380,000 three hundred and eighty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอที เธาเซินด์ สามแสนแปดหมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 376,000 ไปจนถึงเลข 380,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 376,000 = three hundred and seventy six thousand (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพัน) , 376,100 = three hundred and seventy six thousand one hundred (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย) , 376,200 = three hundred and seventy six thousand two hundred (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อย) , 376,300 = three hundred and seventy six thousand three hundred (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อย) , 376,400 = three hundred and seventy six thousand four hundred (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อย)