เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
36,000 ถึง 40,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
36,000 thirty six thousand เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ สามหมื่นหกพัน
36,100 thirty six thousand one hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
36,200 thirty six thousand two hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นหกพันสองร้อย
36,300 thirty six thousand three hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นหกพันสามร้อย
36,400 thirty six thousand four hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นหกพันสี่ร้อย
36,500 thirty six thousand five hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นหกพันห้าร้อย
36,600 thirty six thousand six hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นหกพันหกร้อย
36,700 thirty six thousand seven hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
36,800 thirty six thousand eight hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นหกพันแปดร้อย
36,900 thirty six thousand nine hundred เธอที ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นหกพันเก้าร้อย
37,000 thirty seven thousand เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ สามหมื่นเจ็ดพัน
37,100 thirty seven thousand one hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
37,200 thirty seven thousand two hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
37,300 thirty seven thousand three hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
37,400 thirty seven thousand four hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
37,500 thirty seven thousand five hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
37,600 thirty seven thousand six hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
37,700 thirty seven thousand seven hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
37,800 thirty seven thousand eight hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
37,900 thirty seven thousand nine hundred เธอที เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
38,000 thirty eight thousand เธอที เอท เธาเซินด์ สามหมื่นแปดพัน
38,100 thirty eight thousand one hundred เธอที เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
38,200 thirty eight thousand two hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันสองร้อย
38,300 thirty eight thousand three hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันสามร้อย
38,400 thirty eight thousand four hundred เธอที เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันสี่ร้อย
38,500 thirty eight thousand five hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันห้าร้อย
38,600 thirty eight thousand six hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันหกร้อย
38,700 thirty eight thousand seven hundred เธอที เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
38,800 thirty eight thousand eight hundred เธอที เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันแปดร้อย
38,900 thirty eight thousand nine hundred เธอที เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นแปดพันเก้าร้อย
39,000 thirty nine thousand เธอที ไนน์ เธาเซินด์ สามหมื่นเก้าพัน
39,100 thirty nine thousand one hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
39,200 thirty nine thousand two hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันสองร้อย
39,300 thirty nine thousand three hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันสามร้อย
39,400 thirty nine thousand four hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
39,500 thirty nine thousand five hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันห้าร้อย
39,600 thirty nine thousand six hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันหกร้อย
39,700 thirty nine thousand seven hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
39,800 thirty nine thousand eight hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันแปดร้อย
39,900 thirty nine thousand nine hundred เธอที ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
40,000 forty thousand โฟที เธาเซินด์ สี่หมื่น

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 36,000 ไปจนถึงเลข 40,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 5 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 36,000 = thirty six thousand (สามหมื่นหกพัน) , 36,100 = thirty six thousand one hundred (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย) , 36,200 = thirty six thousand two hundred (สามหมื่นหกพันสองร้อย) , 36,300 = thirty six thousand three hundred (สามหมื่นหกพันสามร้อย) , 36,400 = thirty six thousand four hundred (สามหมื่นหกพันสี่ร้อย)