เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
340,000 ถึง 344,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
340,000 three hundred and forty thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่น
340,100 three hundred and forty thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อย
340,200 three hundred and forty thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองร้อย
340,300 three hundred and forty thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามร้อย
340,400 three hundred and forty thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสี่ร้อย
340,500 three hundred and forty thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นห้าร้อย
340,600 three hundred and forty thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหกร้อย
340,700 three hundred and forty thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อย
340,800 three hundred and forty thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นแปดร้อย
340,900 three hundred and forty thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อย
341,000 three hundred and forty one thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
341,100 three hundred and forty one thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
341,200 three hundred and forty one thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย
341,300 three hundred and forty one thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อย
341,400 three hundred and forty one thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
341,500 three hundred and forty one thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
341,600 three hundred and forty one thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อย
341,700 three hundred and forty one thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
341,800 three hundred and forty one thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
341,900 three hundred and forty one thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที วัน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
342,000 three hundred and forty two thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นสองพัน
342,100 three hundred and forty two thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อย
342,200 three hundred and forty two thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อย
342,300 three hundred and forty two thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อย
342,400 three hundred and forty two thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อย
342,500 three hundred and forty two thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อย
342,600 three hundred and forty two thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อย
342,700 three hundred and forty two thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อย
342,800 three hundred and forty two thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อย
342,900 three hundred and forty two thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ทู เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อย
343,000 three hundred and forty three thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นสามพัน
343,100 three hundred and forty three thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อย
343,200 three hundred and forty three thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อย
343,300 three hundred and forty three thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อย
343,400 three hundred and forty three thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย
343,500 three hundred and forty three thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อย
343,600 three hundred and forty three thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อย
343,700 three hundred and forty three thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อย
343,800 three hundred and forty three thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อย
343,900 three hundred and forty three thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที ธรี เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อย
344,000 three hundred and forty four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟที โฟ เธาเซินด์ สามแสนสี่หมื่นสี่พัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้ได้รวบรวมสวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 340,000 ไปจนถึงเลข 344,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 340,000 = three hundred and forty thousand (สามแสนสี่หมื่น) , 340,100 = three hundred and forty thousand one hundred (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อย) , 340,200 = three hundred and forty thousand two hundred (สามแสนสี่หมื่นสองร้อย) , 340,300 = three hundred and forty thousand three hundred (สามแสนสี่หมื่นสามร้อย) , 340,400 = three hundred and forty thousand four hundred (สามแสนสี่หมื่นสี่ร้อย)