เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
308,000 ถึง 312,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
308,000 three hundred and eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ สามแสนแปดพัน
308,100 three hundred and eight thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนแปดพันหนึ่งร้อย
308,200 three hundred and eight thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนแปดพันสองร้อย
308,300 three hundred and eight thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนแปดพันสามร้อย
308,400 three hundred and eight thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนแปดพันสี่ร้อย
308,500 three hundred and eight thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนแปดพันห้าร้อย
308,600 three hundred and eight thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนแปดพันหกร้อย
308,700 three hundred and eight thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนแปดพันเจ็ดร้อย
308,800 three hundred and eight thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนแปดพันแปดร้อย
308,900 three hundred and eight thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนแปดพันเก้าร้อย
309,000 three hundred and nine thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ สามแสนเก้าพัน
309,100 three hundred and nine thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเก้าพันหนึ่งร้อย
309,200 three hundred and nine thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเก้าพันสองร้อย
309,300 three hundred and nine thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเก้าพันสามร้อย
309,400 three hundred and nine thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเก้าพันสี่ร้อย
309,500 three hundred and nine thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเก้าพันห้าร้อย
309,600 three hundred and nine thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเก้าพันหกร้อย
309,700 three hundred and nine thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
309,800 three hundred and nine thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเก้าพันแปดร้อย
309,900 three hundred and nine thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเก้าพันเก้าร้อย
310,000 three hundred and ten thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่น
310,100 three hundred and ten thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย
310,200 three hundred and ten thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อย
310,300 three hundred and ten thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย
310,400 three hundred and ten thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อย
310,500 three hundred and ten thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
310,600 three hundred and ten thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อย
310,700 three hundred and ten thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
310,800 three hundred and ten thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
310,900 three hundred and ten thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย
311,000 three hundred and eleven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
311,100 three hundred and eleven thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
311,200 three hundred and eleven thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
311,300 three hundred and eleven thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
311,400 three hundred and eleven thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
311,500 three hundred and eleven thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
311,600 three hundred and eleven thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
311,700 three hundred and eleven thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
311,800 three hundred and eleven thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย
311,900 three hundred and eleven thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
312,000 three hundred and twelve thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟว เธาเซินด์ สามแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

เช้าๆอากาศสดใส วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 308,000 ไปจนถึงเลข 312,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 308,000 = three hundred and eight thousand (สามแสนแปดพัน) , 308,100 = three hundred and eight thousand one hundred (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อย) , 308,200 = three hundred and eight thousand two hundred (สามแสนแปดพันสองร้อย) , 308,300 = three hundred and eight thousand three hundred (สามแสนแปดพันสามร้อย) , 308,400 = three hundred and eight thousand four hundred (สามแสนแปดพันสี่ร้อย)