เลขหลักร้อยภาษาอังกฤษ
304,000 ถึง 308,000

เลข คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
304,000 three hundred and four thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ สามแสนสี่พัน
304,100 three hundred and four thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนสี่พันหนึ่งร้อย
304,200 three hundred and four thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนสี่พันสองร้อย
304,300 three hundred and four thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนสี่พันสามร้อย
304,400 three hundred and four thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนสี่พันสี่ร้อย
304,500 three hundred and four thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนสี่พันห้าร้อย
304,600 three hundred and four thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนสี่พันหกร้อย
304,700 three hundred and four thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนสี่พันเจ็ดร้อย
304,800 three hundred and four thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนสี่พันแปดร้อย
304,900 three hundred and four thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนสี่พันเก้าร้อย
305,000 three hundred and five thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ สามแสนห้าพัน
305,100 three hundred and five thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนห้าพันหนึ่งร้อย
305,200 three hundred and five thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนห้าพันสองร้อย
305,300 three hundred and five thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนห้าพันสามร้อย
305,400 three hundred and five thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนห้าพันสี่ร้อย
305,500 three hundred and five thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนห้าพันห้าร้อย
305,600 three hundred and five thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนห้าพันหกร้อย
305,700 three hundred and five thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนห้าพันเจ็ดร้อย
305,800 three hundred and five thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนห้าพันแปดร้อย
305,900 three hundred and five thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟว เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนห้าพันเก้าร้อย
306,000 three hundred and six thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ สามแสนหกพัน
306,100 three hundred and six thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนหกพันหนึ่งร้อย
306,200 three hundred and six thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนหกพันสองร้อย
306,300 three hundred and six thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนหกพันสามร้อย
306,400 three hundred and six thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนหกพันสี่ร้อย
306,500 three hundred and six thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนหกพันห้าร้อย
306,600 three hundred and six thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนหกพันหกร้อย
306,700 three hundred and six thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนหกพันเจ็ดร้อย
306,800 three hundred and six thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนหกพันแปดร้อย
306,900 three hundred and six thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิคซ์ เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนหกพันเก้าร้อย
307,000 three hundred and seven thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ สามแสนเจ็ดพัน
307,100 three hundred and seven thousand one hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ วัน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อย
307,200 three hundred and seven thousand two hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ทู ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันสองร้อย
307,300 three hundred and seven thousand three hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ธรี ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันสามร้อย
307,400 three hundred and seven thousand four hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ โฟ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อย
307,500 three hundred and seven thousand five hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ไฟฟว ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันห้าร้อย
307,600 three hundred and seven thousand six hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ซิคซ์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันหกร้อย
307,700 three hundred and seven thousand seven hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อย
307,800 three hundred and seven thousand eight hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ เอท ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันแปดร้อย
307,900 three hundred and seven thousand nine hundred ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เธาเซินด์ ไนน์ ฮันเดรด สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อย
308,000 three hundred and eight thousand ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เธาเซินด์ สามแสนแปดพัน

นับเลขอังกฤษหลักต่างๆ
แนะนำเครื่องมือออนไลน์ ฟรี!

สวัสดี! วันนี้มาเริ่มเรียนรู้สวัสดีตอนสายจากตารางเราสามารถฝึกสะกดตัวเลขเป็นตัวอักษรหลักร้อยซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่เริ่มจาก 304,000 ไปจนถึงเลข 308,000 มีระดับความยากง่ายของตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวเลขที่มีค่าช่วง 4,000 ตัวอย่างเช่น 304,000 = three hundred and four thousand (สามแสนสี่พัน) , 304,100 = three hundred and four thousand one hundred (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อย) , 304,200 = three hundred and four thousand two hundred (สามแสนสี่พันสองร้อย) , 304,300 = three hundred and four thousand three hundred (สามแสนสี่พันสามร้อย) , 304,400 = three hundred and four thousand four hundred (สามแสนสี่พันสี่ร้อย)